Polityka prywatności Grupy Symfonia

1. Informacje ogólne

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa lub gromadzonych w którykolwiek sposób wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu, jest spółka pod firmą Symfonia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, kod pocztowy: 02-305, KRS: 0000228956, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 14004520900000, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 15.050.000,00 złotych (dalej: „Symfonia”).

Symfonia jest podmiotem dominującym Grupy Spółek (dalej jako: „Grupa Symfonia”), w skład której wchodzi także:


 • - HRtec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, kod pocztowy: 02-305, KRS: 0000363255, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862258377, Regon: 221075107.

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno w przypadku, w którym Symfonia jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe jak i odpowiednio do wszystkich wskazanych powyżej spółek z Grupy, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
 • Każda z wymienionych powyżej Spółek tworzących Grupę Symfonia jako odrębny i niezależny administrator danych osobowych opracowała i stosuje własne polityki prywatności zamieszczone na swoich stronach internetowych.
 • Informujemy także, iż w pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane (udostępniane) pomiędzy poszczególnymi Spółkami tworzącymi Grupę Symfonia. Może to dotyczyć celów związanych z kwestiami administracyjnymi, statystycznymi oraz związanymi ze sprawozdawczością finansową.

Państwa dane są przetwarzane:

 • w celu zrealizowania zobowiązań umownych Spółek wchodzących w skład Grupy Symfonia wobec Państwa – czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas trwania i realizacji takich łączących nas umów;
 • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania (tj. dla wewnętrznych celów administracyjnych, analizy danych i analizy porównawczej (więcej informacji w punkcie 3), kontaktu z osobami wyznaczonymi przez klienta jako odpowiedzialne za realizację umów, marketingu bezpośredniego, utrzymania zautomatyzowanych systemów archiwizacji danych, w celu wykrywania przestępstw i zapobiegania im, jak również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami) – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 litera „f” RODO – przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu istnienia po stronie Symfonii uzasadnionych interesów wskazanych powyżej;
 • w celu wykonania przez Grupę Symfonia obowiązków nałożonych na spółki wchodzące w jej skład przepisami prawa – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 litera „c” RODO (m. in. w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów i informacji przez określony tymi przepisami czas) – przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez okres wynikający z takich przepisów prawa;
 • lub na podstawie Państwa zgody, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 litera „a” RODO – w celu każdorazowo wskazanym Państwu przy odbieraniu takiej zgody – przetwarzanie w takim przypadku będzie trwało do czasu wycofania przez Państwa zgody, co może nastąpić w dowolnym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Szczegółowe zasady wykorzystywania danych osobowych opisane są w punkcie 3 poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności może mieć dla Państwa znaczenie, nawet jeśli nie są Państwo naszymi klientami i nigdy nie korzystali z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług. Możemy posiadać Państwa dane osobowe, ponieważ otrzymaliśmy je od użytkownika naszej strony internetowej lub naszej aplikacji lub usługobiorcy.

2. Jak zbieramy informacje

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu i wszelkich innych osobach, których dane przekazują nam Państwo w trakcie:

 • rejestrowania się w celu korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym bezpłatnych wersji testowych); dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Możemy również poprosić Państwa o przekazanie dodatkowych informacji o Państwa działalności gospodarczej i preferencjach;
 • składania zamówienia przy korzystaniu z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej) oraz szczegóły dotyczące płatności;
 • korzystania z naszych aplikacji, które mogą zbierać metadane;
 • wypełniania formularzy w trybie online (w tym próśb o oddzwonienie), uczestniczenia w ankietach, zamieszczania informacji na naszych tablicach informacyjnych lub blogach, przystępowania do wszelkich konkursów i loterii, pobierania informacji, takich jak: raporty, ebooki, newslettery lub inne publikacje, bądź też uczestniczenia we wszelkich innych obszarach interakcji występujących na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji lub usłudze;
 • interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • przekazywania nam swoich danych kontaktowych w trakcie rejestrowania się w celu korzystania z udostępnianych przez nas stron internetowych, aplikacji lub usług lub uzyskania dostępu do nich, lub w trakcie aktualizowania przez Państwa tych danych;
 • oraz kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Będziemy również zbierać informacje o Państwu w sytuacji, gdy wypełnią Państwo część lub porzucą wypełnianie informacji na naszej stronie internetowej lub w formularzach internetowych oraz będziemy mogli wykorzystać te informacje w celu skontaktowania się z Państwem, aby przypomnieć o wypełnieniu brakujących informacji lub w celach marketingowych.

Zbieramy również informacje z Państwa urządzeń (w tym mobilnych) oraz aplikacji, które są wykorzystywane przez Państwa lub użytkowników, którym Państwa urządzenie zostało udostępnione do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i do korzystania z nich (na przykład: możemy pobierać informacje o numerze identyfikacyjnym i typie Państwa urządzenia, informacje o lokalizacji oraz informacje o połączeniu, takie jak dane statystyczne o Państwa widokach strony, dane o ruchu skierowanym na strony oraz ze stron, adres odsyłający URL, dane reklamowe, adres IP, historię przeglądania oraz informacje na temat Państwa logowań). Możemy tego dokonać, wykorzystując pliki cookie lub podobne technologie (opisane w punkcie 11 poniżej).

Możemy uzupełnić dane osobowe zebrane od Państwa za pomocą informacji, które uzyskamy od osób trzecich upoważnionych do dzielenia się nimi, na przykład informacje od agencji kredytowych, dostawców poszukiwanych informacji oraz ze źródeł publicznych (np. dla potrzeb dokonania analizy klienta), lecz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy także przetwarzać dane osobowe pozyskane w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, w tym w sytuacjach, kiedy z Symfonią łączą się inne Spółki będące wcześniej odrębnymi administratorami danych osobowych, a po połączeniu to Symfonia się stała administratorem tych danych.

Zakres tych danych może dotyczyć:


 • imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy firmy, numeru NIP, adresu firmy;
 • informacji o: zawartych umowach, rejestracji programów, zgłoszeniu spraw serwisowych, prowadzeniu kont użytkowników serwisów internetowych, realizacji zamówienia płyty CD z wersją demonstracyjną programu, udzieleniu (wycofaniu) zgody na marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, udzieleniu (wycofaniu) zgody na stosowanie faktur elektronicznych, udzieleniu (wycofaniu) zgody na umieszczenie na ogólnodostępnej liście referencyjnej użytkowników programu;
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych: korespondencji, wykonania umowy z wyznaczonymi przedstawicielami kontrahenta, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, blokowaniu korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji, zapewnieniu funkcjonowania serwisów internetowych, przesyłaniu danych osobowych klientów w ramach Grupy Symfonia do wewnętrznych celów administracyjnych, tworzeniu zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), rejestracji rozmów podczas połączeń telefonicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustaleniu, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Udostępnianie nam danych o innych osobach

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe o innej osobie, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody (gdy jest ona konieczna) i dopełnienia innych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, należy upewnić się, że przekazali Państwo wymagane powiadomienia i uzyskali wyraźną zgodę osoby fizycznej (jeśli jest ona wymagana) lub posiadają Państwo podstawę prawną do przekazania nam informacji, a także wyjaśnią im Państwo, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy ich dane osobowe lub skierują ich do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

3. Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane do:

 • przekazania informacji i dostarczenia zażądanych lub zamówionych przez Państwa usług lub zamówionych aplikacji;
 • porównania informacji pod względem ich prawidłowości oraz zweryfikowania ich z osobami trzecimi;
 • dostarczenia, utrzymania, chronienia i ulepszania dowolnych aplikacji, produktów, usług i informacji, których mogą Państwo od nas zażądać;
 • zarządzania lub administrowania Państwa korzystaniem z aplikacji, produktów i usług, o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni;
 • zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
 • monitorowania, mierzenia, udoskonalania i chronienia naszych treści, stron internetowych, aplikacji i usług w celu dostarczenia Państwu jak najlepszej użyteczności naszych rozwiązań;
 • prowadzenia wewnętrznego testowania naszych stron internetowych, aplikacji, systemów i usług w celu udoskonalania ich bezpieczeństwa, dostępności i efektywności, w którym to przypadku informacje wykorzystywane dla tych celów podlegałyby anonimizacji, co zapewni, że będą one wyświetlane na poziomach zagregowanych i nie będzie ich można na powrót powiązać z Państwem ani z żadną inną żyjącą osobą;
 • przekazywania Państwu dowolnych informacji, które mamy obowiązek przesłać w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • przestrzegać wszelkich innych naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • wykrywania, badania przestępstw, bezprawnych lub zabronionych czynów lub zapobiegania im, lub w celu innej ochrony naszych praw wynikających z przepisów prawa (w tym komunikowania się z regulatorami oraz organami ścigania dla tych celów);
 • kontaktowania się z Państwem z zapytaniami o wzięcie udziału w naszych badaniach klienta (np. pozyskiwanie informacji zwrotnych o wykorzystywaniu przez Państwa naszych aplikacji, produktów i usług);
 • monitorować, przeprowadzać analizy statystyczne i testy porównawcze, pod warunkiem, że w takich okolicznościach jest to analiza zbiorcza, która nie będzie powiązana z Państwem lub jakąkolwiek żyjącą osobą, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo;
 • dostarczać Państwu spersonalizowane reklamy, marketing (który może obejmować komunikaty wewnątrz produktu) lub informacje, które mogą być dla Państwa użyteczne, w oparciu o Państwa korzystanie z naszych aplikacji i usług; możemy zechcieć skontaktować się z Państwem w tym celu telefonicznie, pocztą, SMS-em lub e-mailem – mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym czasie zaprzestania kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych; mogą Państwo zażądać w dowolnym czasie zaprzestania dzielenia się przez nas Państwa danymi z osobami trzecimi, o których mowa w tym punkcie; jeżeli zażyczą sobie Państwo skorzystać z tych praw, mogą Państwo to uczynić poprzez wybór preferencji kontaktowych w punkcie dostarczania przez nas informacji na naszych stronach internetowych, w naszych aplikacjach lub usługach, korzystając z dowolnych centrów preferencji, które państwu udostępniamy lub poprzez wysłanie do nas e-maila na adres [email protected]; mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji marketingowej poczty elektronicznej, wykorzystując linki udostępnione przez nas w e-mailach, które do Państwa wysyłamy;
 • przekazywania treści i usług wspólnie z osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo odrębne relacje (np. dostawcami mediów społecznościowych);
 • oraz dostarczania Państwu usług wykorzystujących dane lokalizacyjne (np. reklamy i inne spersonalizowane treści), w ramach których zbieramy dane o geolokalizacji.

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zachowujemy informacje o Państwu po zamknięciu Państwa konta w serwisach należących do spółek Grupy Symfonia, w przypadku odrzucenia Państwa wniosku o konto w serwisach Grupy Symfonia lub jeżeli nie zdecydują się Państwo przystąpić do dalszych czynności. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane przez okres przewidziany dla celów prawnych, zapobiegania oszustwom lub prawnie uzasadnionych celów biznesowych.

Nasze strony internetowe, aplikacje (w tym aplikacje mobilne) oraz usługi mogą zawierać technologię umożliwiającą nam:

 • sprawdzenie określonych informacji z Państwa urządzenia lub systemów bezpośrednio związanych z Państwa korzystaniem z przedmiotowych stron internetowych, aplikacji lub usług z naszymi ewidencjami – w celu zapewnienia, że strony internetowe, aplikacje lub usługi są wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi umowami i regulaminami oraz w celu usuwania wszelkich problemów;
 • pozyskanie informacji odnoszących się do błędów technicznych lub innych problemów z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i usługami;
 • przestrzegania naszych obowiązków prawnych;
 • zbieranie informacji o tym, jak użytkownicy wykorzystują funkcje i właściwości naszych stron internetowych, aplikacji i usług;
 • oraz zbieranie informacji statystycznych o systemie operacyjnym oraz środowisku, z których uzyskują Państwo dostęp do naszych aplikacji lub usług.

Mogą Państwo zarządzać ustawieniami prywatności w swojej przeglądarce lub swoich aplikacjach i usługach (o ile to umożliwiają).

W dodatku do celów opisanych w niniejszym punkcie możemy również wykorzystywać zebrane przez nas informacje w celu przekazywania Państwu ukierunkowanych reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, aplikacji i usług lub wszelkich innych informacji o Państwu, którymi dysponujemy (w zależności od stron internetowych, aplikacji lub usług mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania tych właściwości, zależnie od preferencji). Punkty 5 oraz 6 niniejszej Informacji przedstawiają dalsze szczegóły sposobu naszego postępowania w tym obszarze.

Możemy monitorować i rejestrować naszą komunikację z Państwem, w tym pocztę elektroniczną i rozmowy telefoniczne. Informacje, które zbieramy mogą być w takim przypadku wykorzystywane w celach szkoleniowych, zapewnienia jakości, ewidencjonowania szczegółowych danych o naszych stronach internetowych, aplikacjach i usługach, które Państwo zamawiają u nas lub o które Państwo pytają, a także ogólnie, w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych.

Dane mobilne

Możemy pozyskiwać informacje poprzez aplikacje mobilne, które Państwo lub użytkownicy posługujący się Państwa urządzeniami instalują na urządzeniach mobilnych w celu uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub usług oraz w celu korzystania z nich lub które Państwo albo użytkownicy korzystający z Państwa urządzeń wykorzystują w celu świadczenia innych usług związanych z takimi aplikacjami mobilnymi (np. do synchronizowania informacji z naszej aplikacji lub usługi z taką aplikacją mobilną). Powyższe aplikacje mobilne mogą być nasze lub mogą należeć do osób trzecich. W przypadku gdy aplikacja mobilna należy do osoby trzeciej, mają Państwo obowiązek zapoznać się z informacją o ochronie prywatności sporządzonej przez tę osobę, ponieważ znajdzie ona zastosowanie do korzystania przez Państwa z aplikacji mobilnej tej osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za aplikacje mobilne takiej osoby trzeciej ani za korzystanie przez nią z Państwa danych osobowych.

Aplikacje mobilne mogą przekazywać nam informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z takich aplikacji oraz z wykorzystywaniem naszych aplikacji i usług, do których dostęp uzyskują Państwo za pomocą tych aplikacji mobilnych. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia i ulepszenia takiej aplikacji mobilnej lub naszych własnych aplikacji lub usług. Na przykład, działanie podjęte w ramach aplikacji mobilnej może być ujęte w dzienniku zdarzeń.

Mogą Państwo skonfigurować swoje ustawienia prywatności w aplikacji mobilnej na urządzeniu, lecz może to mieć wpływ na efektywność tej aplikacji mobilnej oraz na sposób jej interakcji z naszymi aplikacjami i usługami.

Analiza danych i analiza porównawcza

Możemy wykorzystywać informacje wygenerowane i przechowywane w trakcie korzystania przez Państwa z naszych usług dla naszych uzasadnionych interesów w celu umożliwienia udostępnienia Państwu najlepszych usług, rozwiązań. Takie cele obejmują:

 • przekazywanie Państwu reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z usług;
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu ulepszenia naszych usług, produktów i aplikacji;
 • rozwijanie i dostarczanie nowych i istniejących funkcji i usług (w tym analizy statystycznej, testów porównawczych, szczegółowych informacji, katalogowania rachunków i prognozowania przepływów pieniężnych);
 • oraz dostarczanie Państwu usług wykorzystujących dane lokalizacyjne (np. treści zależnych od lokalizacji), w ramach których zbieramy dane o geolokalizacji,
 • a także zapewnienie odpowiedniego i dostosowanego do Państwa potrzeb profilu i poziomu naszych usług.

Należy pamiętać, że wykorzystywanie przez nas danych osobowych może dotyczyć Państwa klientów, dostawców, pracowników oraz innych osób, których informacje są wprowadzane na naszych stronach internetowych, w aplikacjach lub usługach.

4. Dzielenie się Państwa danymi

Możemy dzielić się Państwa danymi z:

 • naszymi dostawcami usług i podwykonawcami oraz osobami trzecimi przetwarzającymi informacje w naszym imieniu (np. dostawcami usług internetowych i platform, dostawcami usług przetwarzania płatności oraz podmiotami, które angażujemy w celu uzyskania pomocy przy wysyłaniu do Państwa wiadomości), którzy mogą nam pomóc dostarczać Państwu aplikacje, produkty, usługi i informacje, których Państwo żądają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;
 • partnerami, w tym firmami wdrożeniowymi, odsprzedawcami, niezależnymi sprzedawcami i deweloperami oprogramowania, którzy mogą nam pomóc dostarczać Państwu aplikacje, produkty, usługi i informacje, których Państwo żądają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;
 • osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo relacje, pod warunkiem udzielenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez nas informacji, o ile jest ona niezbędna (np. strony mediów społecznościowych lub inni dostawcy aplikacji osób trzecich);
 • osobami trzecimi w celach marketingowych, np. naszymi partnerami i innymi osobami trzecimi, z którymi współpracujemy i których produkty naszym zdaniem Państwa zainteresują w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, w tym banki, ubezpieczyciele, dostawcy finansowania, dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy oprogramowania i usług w zakresie rozwiązań biznesowych; mogą Państwo zażądać w dowolnym czasie zaprzestania dzielenia się przez nas Państwa danymi z osobami trzecimi, o których mowa w tym punkcie; jeżeli zażyczą sobie Państwo skorzystać z tych praw, mogą Państwo to uczynić poprzez wybór preferencji kontaktowych w punkcie dostarczania przez nas informacji na naszych stronach internetowych, w naszych aplikacjach lub usługach, korzystając z dowolnych centrów preferencji, które państwu udostępniamy lub poprzez wysłanie do nas e-maila na adres [email protected]; mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji marketingowej poczty elektronicznej, wykorzystując linki udostępnione przez nas w e-mailach, które do Państwa wysyłamy;
 • biurami informacji kredytowej i instytucjami zajmującymi się zapobieganiu oszustwom;
 • organami rządowymi, organami ścigania, sądami, urzędami i wszelkimi innymi instytucjami, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych przez Symfonię;
 • profesjonalnymi doradcami i audytorami Symfonii, w celu wykonania naszych zobowiązań w zakresie audytu;
 • innymi organizacjami w przypadku nabycia lub sprzedaży przez nas (lub prowadzenia negocjacji w celu nabycia lub sprzedaży) dowolnego rodzaju przedsiębiorstwa lub jego części;
 • innymi organizacjami, na rzecz których możemy dokonać przeniesienia naszej umowy z Państwem.

Reklamy na platformach osób trzecich

W przypadku otrzymania od Państwa odpowiedzi na wiadomości zamieszczone przez nas na platformach osób trzecich (takich jak LinkedIn, Instagram, Facebook, Google i Twitter), możemy również dzielić się Państwa danymi z tymi osobami trzecimi w celu przekazania Państwu ukierunkowanych reklam/treści za pomocą odpowiedniej platformy, na podstawie Państwa profilu/zainteresowań. Państwa informacje są wykorzystywane przez dostawców platform w celu zidentyfikowania Państwa konta oraz przekazywania Państwu reklam. Mogą Państwo kontrolować, jakiego rodzaju reklamy będą Państwo otrzymywać za pomocą ustawień prywatności na platformie odpowiedniego dostawcy, przy czym w przypadku konieczności uzyskania większej ilości informacji prosimy kontaktować się centrum wsparcia/pomocy tej platformy.

6. Państwa dane i Państwa prawa

Posiadają Państwo następujące prawa :

 • prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Symfonię danych i do uzyskania dostępu do Państwa danych;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla prawnie uzasadnionych celów Symfonii;
 • w odniesieniu do danych przekazanych Symfonii w sposób automatyczny – prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe („prawo do przenoszenia danych”);
 • w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania;

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

7. Zmiany w Informacji

Do niniejszej Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany. Tym niemniej, Państwa prawa z niej wynikające nie zostaną umniejszone. Niniejszą Politykę będziemy zawsze aktualizować na naszej stronie internetowej, wobec czego proszę starać się z nią zapoznać po odwiedzeniu naszej strony.

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych na nasze strony internetowe, do naszych aplikacji lub usług albo na inne strony internetowe, bądź do innych aplikacji lub usług, przy pomocy łącza internetowego lub podobnego. Jeżeli przekazaliśmy Państwu hasło (lub hasło zostało przez Państwa wybrane) do uzyskania dostępu do pewnych obszarów naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, prosimy przechowywać to hasło w sposób bezpieczny – my nie podzielimy się tym hasłem z nikim innym.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane zostały naruszone, prosimy o kontakt pod adresem[email protected].

9. Przeniesienie poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz Zjednoczone Królestwo

Dane osobowe w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym są chronione przepisami o ochronie danych, ale inne kraje niekoniecznie chronią dane osobowe w ten sam sposób (tzw. kraje trzecie).

Niektóre z naszych aplikacji, usług lub ich części mogą być również przechowywane w Stanach Zjednoczonych albo w innym miejscu poza Zjednoczonym Królestwem lub EOG (do którego zaliczają się wszystkie kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) („EOG”), a to oznacza, że możemy przekazywać dowolne dane przekazane przez Państwa za pomocą stron internetowych lub aplikacji lub usług poza EOG, do Stanów Zjednoczonych lub innych obszarów.

Możemy skorzystać z pomocy dostawców usług spoza EOG w dostarczeniu Państwu naszych stron internetowych, aplikacji i usług (na przykład: dostawców platform i płatności, którzy pomogą nam dostarczyć nasze aplikacje i usługi lub reklamę albo zrealizować Państwa płatności), a to oznacza, że możemy przekazywać Państwa dane do dostawców usług poza EOG w celu dostarczenia państwu naszych aplikacji, reklam i usług.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że w przypadku przekazania Państwa danych przez naszych dostawców usług i dostawców hostingu poza EOG zostaną zastosowane odpowiednie środki kontroli i inne w celu chronienia tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi o ochronie danych. W każdym przypadku dane przekazywane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”) i mogą być przekazywane z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych regulujących przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Poprzez korzystanie z naszych stron internetowych, produktów i usług oraz prowadzenie interakcji z nami wykorzystując sposoby opisane w Informacji, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych poza EOG w okolicznościach wskazanych w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przekazywania Państwa danych poza EOG, nie powinni Państwo korzystać z naszych stron internetowych, aplikacji ani usług.

Nasze strony internetowe, aplikacje lub usługi mogą umożliwić Państwu dzielenie się informacjami ze stronami mediów społecznościowych w celu utworzenia lub podłączenia konta. Strony mediów społecznościowych mogą automatycznie przekazywać nam dostęp do pewnych Państwa danych osobowych, które zachowują (np. przeglądaną przez Państwa treść). Powinni Państwo być w stanie zarządzać ustawieniami prywatności na swoich kontach mediów społecznościowych, a w ten sposób zarządzać rodzajami danych osobowych, do których możemy uzyskać dostęp w ramach takich kont.

Pliki cookie, analityka i dane o ruchu sieciowym

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

Korzystamy z poniższych rodzajów plików cookie :

Cookie bezwzględnie konieczne

Są to pliki cookie, które są konieczne dla należytego funkcjonowania naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, np.: pliki takie umożliwiają Państwu uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej oraz zapamiętanie produktów, które włożyli Państwo do zakupowego koszyka.

Cookie efektywnościowe i technologie analityczne

Są to pliki cookie zbierające informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających i użytkowników z naszych stron internetowych, aplikacji i usług, np.: których funkcjonalności użytkownicy używają najczęściej, a także czy otrzymują wiadomości o błędach z obszarów stron internetowych, aplikacji czy usług. Takie pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują odwiedzającego lub użytkownika. Wszystkie informacje, które takie pliki cookie zbierają, są zagregowane, a wobec tego anonimowe. Wykorzystujemy te pliki wyłącznie do ulepszenia pracy naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Cookie funkcjonalności

Są to pliki cookie, które umożliwiają naszym stronom internetowym, aplikacjom i usługom zapamiętanie dokonanych przez Państwa wyborów (takich jak Państwa imię i nazwisko, język lub region, w których Państwo przebywają) oraz przekazują wzbogacone, bardziej osobiste właściwości. Takie pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętania Państwa zmian wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części naszych stron internetowych, które mogą być przez Państwa dostosowane do własnych potrzeb. Mogą być one również wykorzystywane do świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa czynności przeglądania innych stron internetowych.

Cookie ukierunkowane lub reklamowe

Są to pliki cookie wykorzystywane do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Państwa i Państwa zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby pokazywanych państwu reklam oraz pomagają mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Pliki te są zwykle zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatorów danych stron internetowych. Zapamiętują one fakt odwiedzenia przez Państwa strony internetowej, przy czym informacja ta jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Cookie ukierunkowane lub reklamowe są dość często powiązane z funkcjonalnością strony zapewnianą przez inną organizację.

Sygnalizatory sieciowe i śledzenie parametrów

Korzystamy z plików cookie i podobnego oprogramowania sygnalizatorów sieciowych (web beacons) do zliczania użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową po wejściu na nią poprzez nasze reklamy lub inne strony internetowe lub poprzez e-maile, oraz do zbierania szczegółowych danych o zakupionych produktach lub usługach. Sygnalizatory sieciowe zbierają ograniczoną ilość informacji, które nie identyfikują poszczególnych osób. Nie można zapobiec wykorzystywaniu sygnalizatorów sieciowych. Tym niemniej, ponieważ są one wykorzystywane wraz z plikami cookie, można je skutecznie wyłączyć w ustawieniach przeglądarki ograniczających lub blokujących pliki cookie.

Adres IP i dane o ruchu sieciowym

Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzimy rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Państwa adres IP, informacje o urządzeniu, o stronie internetowej odwiedzonej przez Państwa przed naszą oraz o stronie internetowej odwiedzanej przez Państwa po opuszczeniu naszej strony. Zbieramy również pewne dane statystyczne o stronie internetowej, aplikacji i usłudze, takie jak szybkość przesyłania danych, liczba wejść na stronę oraz liczba odsłon. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie danych o ruchu lub danych statystycznych ze stron.

Prosimy o szersze zapoznanie się z poszczególnymi plikami cookie oraz technologiami analizy.

Jak wyłączyć pliki cookie

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać, że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl

Dodatkowe informacje

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące tego, jak postępujemy z Państwa danymi, o treść niniejszej Polityki Prywatności, czy zapytania w związku z realizacją Państwa praw, prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected]