Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT?

Renata Kotecka

Renata Kotecka

Kierownik ds. Komercjalizacji Produktu

Długość czytania:

19 lipca 2017

Zakładając biuro rachunkowe, należy dokonać wyboru zakresu świadczonych usług. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT zależy od tego, czy w ramach realizacji usługi księgowej będziemy świadczyć również usługi doradcze lub prawnicze.

Przepisy podatku VAT przewidują zwolnienie dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz nowo założonych firm, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia są wyłączone usługi o charakterze prawniczym i doradczym. Z tego powodu korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez biura rachunkowe przez wiele lat budziło wątpliwości.

Kiedy przysługuje zwolnienie?

Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do wysokości limitu przychodów w wysokości 200.000 zł, jeżeli:

  • świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • sporządza zeznania i deklaracje podatkowe,
  • nie świadczy usług o charakterze prawniczym i doradczym.

Biuro Rachunkowe Online – konkurencyjna obsługa rachunkowości

Definicja usług doradczych

Odpowiedź na pytanie czy konkretne biuro może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wymaga doprecyzowania zakresu czynności rozumianych jako usługi doradcze i prawnicze. Ustawa o podatku VAT nie definiuje tych usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym określa jako doradztwo podatkowe następujące czynności:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, oraz podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wypowiedź Ministerstwa Finansów Ze względu na wątpliwości związane z zakresem usług rozumianym jako doradztwo podatkowe Ministerstwo Finansów w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydało interpretację, w której oddziela świadczenie usług księgowych od doradztwa podatkowego. Według tej interpretacji prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej oraz sporządzanie deklaracji ma charakter bardziej techniczny niż prawny i nie jest tożsame z udzielaniem porad prawnych i podatkowych.

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi Wątpliwości budzi również kwestia reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. W tym miejscu warto jednak przywołać interpretację IBPP1/4512-474/15/AW z dnia 24 lipca 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, która wskazuje, że nie stanowią usług doradczych ani prawniczych czynności wykonywane na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmujących podpisywanie, składanie i odbieranie w imieniu klientów: zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, obowiązujących sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz składanie wyjaśnień, pism i druków związanych ze świadczoną usługą księgową.

JPK_V7 w biurze rachunkowym: jak się przygotować?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik