Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

E-book: Wszystko o e-fakturach

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Pełna księgowość

Czym jest pełna księgowość?

Pełną księgowością nazywa się prowadzenie ksiąg rachunkowych. W odróżnieniu od księgowości uproszczonej prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najbardziej zaawansowaną metodą ewidencji zdarzeń gospodarczych mających wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami niektórzy przedsiębiorcy (w tym także organizacje) są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostali podatnicy mogą zdecydować się na pełną księgowość, ale jest to tylko ich wolny wybór.

Dla kogo pełna księgowość

Co do zasady pełną księgowość muszą prowadzić: spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Ponadto obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na pozostałych przedsiębiorstwach, w tym spółkach cywilnych i jawnych a także osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawsze gdy ich roczne przychody przekroczą 2 mln euro (równowartość w złotych). Ponadto pełną księgowość zobowiązane są prowadzić:

  • organizacje i podmioty finansowe działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • przedstawicielstwa firm zagranicznych;
  • jednostki otrzymujące z budżetu państwa lub od samorządu terytorialnego lub funduszy celowych środki finansowe (dotacje lub subwencje) na realizację zadań zleconych;
  • jednostki budżetowe, województwa, powiaty i gminy.