Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Sprawozdania finansowe – co się zmieniło w 2020 r.?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

4 lutego 2020

W wygenerowaniu JPK_SF pomoże oprogramowanie

Obowiązujące podatników struktury logiczne plików cyfrowych – zależnie od formy prowadzenia działalności – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w serwisie internetowym udostępnionym przez resort finansów. Podobnie jak w przypadku innych struktur JPK_SF, przeznaczonych dla podatników PIT i CIT figurujących w rejestrze przedsiębiorców KRS, mają one format XML. Pliki integrują dane finansowe podatnika oraz inne informacje do postaci ustandaryzowanej gotowej do odczytania przez systemy informatyczne. Do sporządzenia e-sprawozdania finansowego niezbędne jest zatem odpowiednie oprogramowanie finansowo-księgowe.

Od stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych. Dotyczą one podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, natomiast figurują w innych rejestrach KRS – stowarzyszeń, innych organizacji, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej. Podmioty te nie mogą już, tak jak to było do końca 2019 r., sporządzać sprawozdań finansowych w dowolnej formie. Od 1 stycznia 2020 r. muszą je przygotować w ustandaryzowanej postaci zgodnej ze strukturą logiczną JPK_SF publikowaną przez Ministerstwo Finansów (zob. art. 45 pkt 1 g i h ustawy o rachunkowości).

Przepisy wprowadzają także zmianę dotyczącą sposobu przesłania e-sprawozdań finansowych. Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek składać je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie do urzędów skarbowych, jak było wcześniej (zob. art. 27 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Szef KAS natomiast jest odpowiedzialny za dalsze przekazywanie sprawozdań do właściwych organów administracji skarbowej, w tym do naczelników urzędów skarbowych. Wyjątkiem są jednostki SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), które od stycznia 2020 r. mają obowiązek przesyłać swoje sprawozdania do KRS.

Roczne sprawozdania finansowe podatnicy muszą przesłać najpóźniej w terminie 10 dni liczonych od dnia zatwierdzenia dokumentu. Można je wysłać np. za pomocą aplikacji Symfonia e-Sprawozdanie.

Na razie brak struktur JPK_SF dla podatników sporządzających e-sprawozdania według MSR

Ponieważ Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze struktur JPK_SF dla podmiotów raportujących według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, podatnicy ci mają przygotowywać sprawozdania w wybranej przez siebie strukturze, oczywiście koniecznie w postaci elektronicznej.

Podpisywanie e-sprawozdań finansowych – możliwy także cyfrowy podpis osobisty

Od stycznia 2020 r. poszerzono możliwości podpisywania e-sprawozdań finansowych o tzw. cyfrowy podpis osobisty. Warto przypomnieć, że sprawozdanie w postaci cyfrowej pod rygorem nieważności musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, a od stycznia 2020 r. – podpisem osobistym. Podpis osobisty jest formą podpisu elektronicznego realizowanego na podstawie wydanego e-dowodu i jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Zawierają się w nim dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL i obywatelstwo. Wprowadzenie nowej opcji podpisania e-sprawozdania finansowego wynika ze zmienionej treści artykułów 45 pkt 1f i art. 63c pkt 2a ustawy o rachunkowości (zapisy te zmieniono w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych).

Elektroniczne fakturowanie

Zmiana przepisów porządkuje i zrównuje obowiązki raportowe

Sprawozdanie finansowe to oficjalny dokument przygotowywany przez podatnika na użytek odbiorców zewnętrznych, informujący o wynikach oraz kondycji finansowej podmiotu. Do końca roku 2019 r. – w zależności od typu i formy prowadzonej działalności – podatników PIT i CIT obowiązywały różne przepisy w zakresie sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych. Podatnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązani byli raportować zgodnie z ustalonymi strukturami logicznymi JPK_SF, natomiast podatnicy CIT spoza rejestru mieli możliwość składania sprawozdań w dowolnej formie elektronicznej. Od początku 2020 r. nastąpiła dalsza standaryzacja, zarówno na polu wymaganej formy, jak i adresata, do którego trafia sprawozdanie.

Powyższe zmiany prawne obowiązują od 1 stycznia 2020 r., co należy rozumieć tak, że mają one zastosowanie do dokumentów sporządzanych po tej dacie. A zatem sprawozdania za rok 2019 podatnicy mają przygotować już wedle nowych przepisów.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik