Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak obsługiwać Polski Ład w programie Symfonia Kadry i Płace?

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

26 stycznia 2022

Jak obsługiwać Polski Ład w programie Symfonia Kadry i Płace?

 

Przewodnik po aktualnych zmianach prawnych w programie Symfonia Kadry i Płace

 

Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych, nadchodzących zmian prawnych, które wymagają zmian w produktach wraz z harmonogramem wydań kolejnych wersji. Ze względu na ilość i zakres zmian podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie. W miarę pojawiania się zmian w regulacjach, aktualizujemy program, tak by spełniał wymogi prawne.

 

Polski Ład – jak obsługiwać go w programie Symfonia Kadry i Płace?

W ramach aktualizacji oprogramowania o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w programie Symfonia Kadry i Płace przygotowaliśmy aktualizację kluczowych obszarów zmian. Są to:

1) Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Zmiana miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 zł do 425 zł.

2) Progi podatkowe. Zmiana kwoty drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.

3) Limit przychodów zwolnionych od podatku 85 528 zł dla:

osób do 26 r. ż. – wysokość limitu pozostaje bez zmian:

osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego 60/65 lat i nie pobierających świadczeń;

rodziców co najmniej 4 dzieci;

osób powracających z zagranicy od 2022 r.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

4) Ulga dla pracowników, tzw. ulga dla klasy średniej. To kolejna duża zmiana w wyliczaniu wynagrodzeń, która ma ona na celu częściowe zniwelowanie braku odliczenia składki zwrotnej od zaliczki na podatek.

Należna będzie dla osób, które rocznie otrzymują przychód w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł.

Przedział ten został dodatkowo podzielony na 2 części, dla których sposób wyliczania ulgi jest inny:

dla przychodów (A) rocznych wynoszących co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, sposób wyliczenia, to (A x 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17

dla przychodów (A) rocznych wyższych od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł sposób wyliczenia ulgi, to: (A x (-7,35%) + 9 829 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Jeżeli podatnik nie złoży sporządzonego na piśmie wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik pomniejsza dochody miesięcznie:

dla przychodów (A) miesięcznych wynoszących co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, sposób wyliczenia, to (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17

dla przychodów (A) miesięcznych wyższych od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł, sposób wyliczenia ulgi, to: (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.

Wniosek o nieuwzględnianie ulg dla klasy średniej składa się dla każdego roku oddzielnie.

5) Ryczałt samochodowy. Zmianie ulega sposób kwalifikowania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Obecnie wysokość przychodu uzależniona jest od pojemności silnika (1600 cm3), a od 1 stycznia 2022 r. wyznacznikiem będzie moc silnika lub rodzaj napędu.

6) Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zlikwidowana zostaje możliwość odliczania składki zdrowotnej 7,75% przy wyliczaniu zaliczki na podatek.

7) Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek. Zostaje zmieniony sposób wyliczania składki zdrowotnej od niskiej podstawy. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

8) Umowa powołania z obowiązkową składką zdrowotną (umowa z art. 13 pkt 7). Ubezpieczeniu zdrowotnemu będą obowiązkowo podlegać członkowie zarządu powołani aktem powołania, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Umowa powołania z obowiązkową składką zdrowotną nie wymaga zmian w programie. Można obsłużyć w dowolnej wersji poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia.

8a) Umowa powołania prokurenta. Wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł,
o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o PDOF. Dla tego rodzaju przychodów płatnik nie ma obowiązku naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy (zgodnie z art. 31 ustawy o PDOF) a jedynie wystawić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-11, część F), którą przekazuje prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Polski Ład – jak obsługiwać pozostałe zmiany w przepisach w programie Symfonia Kadry i Płace

Ustawa zasiłkowa

9) Zmiany w wyznaczaniu podstaw zasiłku. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy (wcześniej 3 miesiące).

10)  Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zostaje wycofane obniżenie zasiłku chorobowego do 70%. Zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 80% (choroba zwykła) lub 100% (np. choroba w okresie ciąży lub wypadek).

11) Obliczanie okresu zasiłkowego. Zmienia się sposób ustalania okresu zasiłkowego. Przerwa między nowymi okresami zasiłkowymi to 60 dni niezależnie od powodu choroby, jednak choroba w okresie ciąży zeruje okres zasiłkowy (liczymy od nowa 270 dni).

 

Polski Ład: Zmiany w deklaracjach ZUS

12) Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach
o dzieło oraz innych dokumentów.

Według nowego rozporządzenia zmianie ulegają deklaracje ZUS DRA i RCA, ma również zostać wycofany raport ZUS RZA. Pojawia się też nowy kod tytułu ubezpieczenia 2250 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

 

13) Ustalanie podstawy składki zdrowotnej dla właściciela (JDG). Od 1.02.2022 zmienia się sposób wyliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od formy opodatkowania będzie inaczej ustalana podstawa składki, procent i wysokość składki.

 

Polski Ład – zmiany przepisów

14) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r.  informujemy, że rozpoczęliśmy prace analityczne, na podstawie których możemy określić zakres zmian koniecznych w programie, aby zastosować nowy mechanizm naliczania zaliczek na podatek oraz możliwości jego wyłączenia na oświadczenie uprawnionych pracowników.

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń z Polskiego Ładu!

Polski Ład – ważne informacje dla użytkowników programów Symfonia

Informujemy, że sposób naliczania wynagrodzeń jest w gestii klientów. To użytkownik programu świadomie podejmuje decyzję co do sposobu rozliczania wynagrodzeń. Pracujemy nad przygotowaniem aktualizacji programu umożliwiającej rozliczanie zaliczki na podatek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r. Nadal czekamy na odpowiedzi na pytania przekazane do Ministerstwa Finansów, gdyż od tych wyjaśnień zależy sposób implementacji rozwiązania. Nasi specjaliści nieustannie śledzą dynamicznie pojawiające się zmiany w przepisach, a nasze zespoły programistyczne niezwłocznie implementują je do programów Symfonia.

 

Polski Ład: Instrukcje dla użytkowników programu Symfonia Kadry i Płace

Dla łatwiejszego wyszukiwania instrukcji dotyczących Polskiego Ładu utworzyliśmy sekcję artykułów Polski Ład, która znajduje się w kategorii Symfonia Kadry i Płace\Porady: Jak coś zrobić?\Polski Ład.

 

Polski Ład: wzory dokumentów i oświadczeń

Wzory oświadczeń dla pracowników dostępne są tutaj 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: