Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zmiany prawne w podatku CIT cz. 2

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

12 sierpnia 2022

Zmiany prawne w podatku CIT cz. 2

 

Kontynuujemy cykl materiałów poświęconych zmianom w ustawie o CIT.

Wejście w życie większości proponowanych zmian w CIT zaplanowane jest na 2023 r., ale już teraz warto poznać najważniejsze założenia nowelizacji.

Przeczytaj, jakie zmiany omawialiśmy w poprzednim artykule.

 

Zmiana w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej

Zostanie wyłączona możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej przez podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (zmiana w art. 18ed ustawy CIT).

 

Zmiany dotyczące polskiej spółki holdingowej (PSH):

  • Prosta spółka akcyjna znajdzie się w katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa.
  • Spółce holdingowej przyznane zostanie prawo korzystania z Dyrektywy Parent Subsidiary, tzn. zwolnienia dywidend z CIT (wraz ze zmianami wprowadzone zostanie 100% zwolnienie dywidend).
  • W ramach PSH krajowe spółki zależne będą mogły korzystać ze zwolnień przewidzianych dla SSE i PSI (specjalnych stref ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji).
  • W definicji spółki zależnej usunięte zostaną warunki zakazujące posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki oraz posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

 

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych w części finansowanej przez płatnika składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

Projekt ustawy proponuje nową treść art. 15 ust. 4h ustawy o CIT, wedle której ww. składki mają stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który składki te są należne, pod warunkiem ich terminowego opłacenia. Ustawa ma odsyłać do odrębnych przepisów precyzujących terminy zapłaty składek.

 

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zostaną doprecyzowane zapisy dot. procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek podatnika (zob. art. 24b ust. 15 i 16). Zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogiczna zmiana zostanie wprowadzona w ustawie o PIT).

Wypróbuj Symfonia eBiuro za darmo!

Masz na to aż 45 dni!

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

Projekt zakłada dwukrotne zwiększenie dokumentacyjnego progu istotności dla bezpośrednich transakcji rajowych. W przypadku transakcji pośrednich podstawowy próg istotności ma pozostać na poziomie 500 000 zł, natomiast dla transakcji finansowych i towarowych ma być on pięciokrotnie wyższy i wynosić 2,5 mln zł. Ustawodawca doprecyzuje, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Zaproponowano także odejście od zasady domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach.

 

Zapowiedziane zmiany w przepisach dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:

  • Podatnik będzie mógł złożyć zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek (ZAW-RD) do końca roku podatkowego.
  • Zmianie ulegnie sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Połowa wydatków, odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności.
  • Zostanie doprecyzowany przepis wskazujący termin zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia. Jeżeli podatnik płaci podatek od dochodu z przekształcenia w całości, termin wymagalności zapłaty podatku jest tożsamy z terminem składania zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.
  • Zostanie doprecyzowany warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej. Zobowiązanie takie będzie wygasało po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem (czyli 4 lat podatkowych).
  • Ustawodawca zapowiedział także doprecyzowanie warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w zakresie wydatków ponoszonych przez podatnika na zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.
  • Zmieni się termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu: podzielonego zysku, zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu osiągniętego zysku netto. Zmiana polega na przesunięciu terminu zapłaty podatku do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym uzyskano którykolwiek z ww. dochodów.

 

Doprecyzowanie obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych

Korekta w Ordynacji podatkowej doprecyzuje obowiązek przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku konieczności składania informacji o cenach transferowych. Obowiązek informowania o umowach zostanie zniesiony w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, natomiast nie zostanie zniesiony wobec podmiotów, które składając informację o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 11t ust. 3 ustawy o CIT wykazują tzw. transakcje rajowe.

Symfonia KSeF - aplikacja chmurowa do obsługi faktur ustrukturyzowanych

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik