Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zmiany prawne w podatku CIT cz. 1

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

5 sierpnia 2022

Zmiany prawne w podatku CIT cz. 1

W czerwcu br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT. Dalsze prace nad ustawą zaplanowano na III kwartał 2022 r., a wejście w życie większości zmian od początku 2023 r.

 

Co przynosi nowelizacja przepisów o CIT?

Omawiane poniżej nowelizacje pochodzą z projektu ustawy. Oznacza to, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych mogą jeszcze pojawić się pewne korekty.

 

Oto część pierwsza wykazu wybranych zmian w prawie podatkowym:

Czasowe zawieszenie przepisów o minimalnym podatku dochodowym CIT oraz ich modyfikacja

Projekt ustawy zawiesza stosowanie przepisów o minimalnym podatku dochodowym CIT na okres jednego roku – od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przy okazji nowelizacji ustawy zaproponowano trzy zmiany w przepisach dotyczących minimalnego CIT:

Pierwsza zmiana dotyczy podwyższenia do 2% wskaźnika rentowności oraz zmiany sposobu jej obliczania:

 • z kosztów uzyskania przychodów wyłączono: opłaty związane z leasingiem środków trwałych, równowartość podatku akcyzowego oraz wzrostu wartości wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
 • z przychodów wyłączono wartość należności handlowych zbywalnych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej.

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania do wyboru przez podatnika. Może być nią 4% przychodów albo 2% przychodów z uwzględnieniem kosztów pasywnych (finansowania dłużnego i usług niematerialnych) oraz ujawnieniem WNiP (wartości niematerialnych i prawnych). W obu przypadkach stawka podatkowa wynosi 10%.

Trzecia zmiana polega na wyłączeniu z minimalnego CIT podatników, którzy:

 • mają status małego podatnika – czyli ich przychody roczne nie przekraczają 2 mln euro,
 • większość przychodów osiągają z tytułu usług związanych z ochroną zdrowia,
 • mają status spółki komunalnej,
 • w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej w jednym roku podatkowym osiągnęli rentowność powyżej 2%,
 • są postawieni w stan likwidacji lub upadłości.

Wypróbuj Symfonia eBiuro za darmo!

Masz na to aż 45 dni!

Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie

Jedną z nowości Polskiego Ładu jest pojęcie „ukrytej dywidendy”, które wprowadzono wraz z nowelizacją ustawy o PIT z 29 października 2021 r. Przepisy te miały przeciwdziałać sytuacjom, w których podmiot wypłaca wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu zysk w sposób pozwalający zaliczyć taką wypłatę do kosztów uzyskania przychodów (dywidenda co do zasady nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu). Regulacje miały obowiązywać od stycznia 2023 r., jednak w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, wraz z proponowanym projektem zmiany ustawy o CIT, przepisy te zostaną uchylone.

 

Zmiana w zakresie obowiązku aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Określony w art. 27b ust. 8 ustawy o CIT obowiązek dotyczący aktualizacji indywidualnych danych podatnika zostanie uproszczony. Zamiast aktualizacji co kwartał wprowadzony zostanie obowiązek aktualizacji co rok z obowiązującym terminem 30 września, w którym dokumentuje się stan na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego (1 sierpnia).

 

Zmiany w podatku u źródła (WHT – withholding tax)

Ustawodawca planuje złagodzić mechanizm poboru podatku u źródła poprzez uchylenie obowiązków płatników – emitenta i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym – w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych). W projekcie ustawy przewidziano dwie zmiany:

 • zostanie rozszerzony zakres przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego (zob. art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT oraz analogicznie w ustawie o PIT art. 21 ust. 1 pkt 130) o obligacje skarbowe oferowane na rynku krajowym oraz bony skarbowe. W konsekwencji poprzez ujednolicone zwolnienie od podatku dochodowego odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz powiązane z nim zwolnienie od obowiązku poboru podatku (w zakresie wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta) płatnicy zostaną także zwolnieni z obowiązków dotyczących ustalenia powiązań między emitentem a interesariuszem (płatnikiem a podatnikiem-nierezydentem), a także ustalenia czy w wypłatach na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego miało miejsce przekroczenie limitu, tzn. kwoty 2 mln złotych;
 • planowane jest wydłużenie okresu, w jakim płatnik ma złożyć oświadczenie (art. 26 ust. 7a ustawy CIT oraz art. 41 ust. 15 ustawy PIT) do końca roku podatkowego płatnika.

 

Symfonia KSeF - aplikacja chmurowa do obsługi faktur ustrukturyzowanych

Likwidacja załącznika dotyczącego rozliczeń ulgi na złe długi

Po wejściu w życie ustawy podatnicy nie będą musieli składać do zeznania podatkowego załącznika (CIT/WZ), w którym dokumentowane są wierzytelności lub zobowiązania związane z zastosowaniem ulgi na złe długi. W ustawie uchylony zostanie art. 18f ust. 19. Analogiczną zmianę wprowadzi się także w ustawie o PIT (likwidacja załącznika PIT/WZ).

 

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego

Projekt przewiduje zmianę treści art. 15c ust. 1 ustawy o CIT poprzez sprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych – w zależności od tego, która kwota jest wyższa, ma to być 3 mln zł lub 30% EBITA. Ponadto zmianie ulegną przepisy o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe (dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT). Planowane jest wyłączenie stosowania tych przepisów, gdy finansującym jest są instytucje bankowe lub SKOK-i mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Przepisami nie będą objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

 

Zmiana przepisów dotyczących podatku od przerzuconych dochodów

W zakresie podatku od przerzuconych dochodów nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:

 • podatek od przerzuconych dochodów ma dotyczyć wyłącznie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
 • wprowadzone zostanie doprecyzowanie, że podmiot powiązany, na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP,
 • wprowadzone zostanie doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia co najmniej 10% przychodów na rzecz innego podmiotu,
 • uproszczony zostanie warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie, w którym znajduje się siedziba, zarząd, miejsce zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego: warunek ten odnosi się do przychodów z danej należności podmiotu powiązanego, a nie do całokształtu jego działalności lub dochodu.

 

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

Projektowane zmiany mają wyeliminować podwójne lub wielokrotne opodatkowanie CFC w przypadku wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (dot. art. 24a ust. 2 pkt 4 oraz ust. 12a ustawy o CIT). Poza tym ustawa ma precyzować przesłankę (art. 24a ust. 3 pkt 5) dotyczącą wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego ich zbycia w trakcie roku. Zostanie też doprecyzowana definicja jednostki zależnej, określona w art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy. Analogiczne poprawki do ww. zmian w CIT zostaną wprowadzone na gruncie ustawy o PIT.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik