Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 2)

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

14 stycznia 2022

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 2)

Prezentujemy kolejną część pytań, która nasi klienci zadają na temat szczegółów funkcjonowania działów kadrowych w ramach Polskiego Ładu.

 

 Czy składka zdrowotna za przedsiębiorcę będzie kosztem uzyskania przychodu?

Nie. W tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:[…] pkt. 58) składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

Czy stosowanie ulgi dla klasy średniej przez płatnika jest obligatoryjne?

Tak. Płatnik ma obowiązek stosować ulgę dla klasy średniej.

Podstawa prawna: Art.32. 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

1) (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5.701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8.549 zł,

2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8.549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.

2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Mam umowę o pracę i działalność gospodarczą, pracodawca nie może stosować kwoty wolnej od podatku. Czy w rozliczeniu rocznym dostanę zwrot nadpłaconego podatku?

To zależy od rocznego rozliczenia pracownika.

Czy program Symfonia będzie wyliczał podatek dla pracownika, który zarabia 5600 zł brutto tak aby w PIT 11 wyszedł on na zero?

Zaliczki na podatek są rozliczane w ujęciu miesięcznym, również po zastosowaniu ulgi dla klasy średniej, o ile pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi. W informacji PIT-11 wykazujemy przychody i zaliczki pobrane przez płatnika. Ostateczne rozliczenie podatku następuje w zeznaniu rocznym pracownika.

 

Jeśli ktoś dostanie ulgę dla klasy średniej w danym miesiącu, a potem będzie musiał oddać w zeznaniu rocznym, to zeznanie będzie tak skonstruowane, że będzie to od odliczane podatku czy dodane do dochodu?

Ulga dla klasy średniej to odliczenie od dochodu. Jeżeli pracownik będzie miał stosowaną ulgę dla klasy średniej od wynagrodzenia ze stosunku pracy, a w zeznaniu rocznym okaże się, że wysokość przychodów pracownika nie znajduje się limicie przychodów rocznych dającym prawo do tej ulgi, to wyliczenie podatku należnego będzie skalkulowane bez prawa do tej ulgi. W konsekwencji suma zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatnika będzie niższa od podatku należnego i pracownik będzie miał dopłatę podatku.

Art.26.4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

 

Zobacz część pierwszą najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących Polskiego Ładu

Jak Polski Ład wpływa na pracę działów kadrowych?

Uporządkuj wiedzę i pracuj w spokoju - zapisz się na szkolenie Akademii Symfonii!

Kiedy należy złożyć wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej, żeby nie była liczona w styczniu, skoro nowe przepisy stanowią, że nie będzie naliczana od następnego miesiąca po złożeniu wniosku?

Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w styczniu, to pracodawca może ją już uwzględnić przy rozliczaniu wynagrodzeń za styczeń. W ustawie jest zapisane, że płatnik składek stosuje się do wniosku pracownika najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

Podstawia prawna: Art.32. 2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę również w ciągu roku nie odliczać ulgi dla klasy średniej, a skorzystać w zeznaniu rocznym, podobnie jak pracownik, ale bez konieczności składania wniosku?

Ulga dla klasy średniej z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej jest możliwa wyłącznie w rozliczeniu rocznym podatnika. Miesięczne odliczanie ulgi dla klasy średniej dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku pracy.

Podstawa prawna: art.26.4a. Oraz art.32. 2a.Ordynacji podatkowej

 

Czy są gdzieś jasne informacje dotyczące rozliczeń wypłat grudniowych w styczniu, skoro mają być inne od tych w lutym?

Inne zasady rozliczenia składki zdrowotnej dotyczą działalności gospodarczej.

 

Kwestia składki zdrowotnej – dlaczego ma być obliczana w styczniu inaczej niż w lutym?

Inne zasady rozliczenia składki zdrowotnej dotyczą działalności gospodarczej.

 

Czy wynagrodzenie członka zarządu może być uwzględnione w przychodach uprawniających do skorzystania z ulgi dla klasy średniej?

Podstawą do naliczania ulgi dla klasy średniej przez płatnika -pracodawcę są wyłącznie przychody ze stosunku pracy.

 

Czy jeśli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi u pracodawcy to może ja zastosować w rozliczeniu rocznym?

Tak.

Podstawa prawna: Art. 26. 4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

4b. Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

 

 

Jak prawidłowo obliczać ulgę dla klasy średniej w Polskim Ładzie?

Poznaj przykładowe wyliczenia, naucz się prawidłowo obliczać ulgę by mieć wszystko pod kontrolą w Polskim Ładzie! 

Co należy zrobić w kwestii przychodów styczniowych, jeśli ktoś nie chce, by liczono mu ulgę? Kiedy składa o to wniosek?

Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w styczniu, to pracodawca może ją już uwzględnić przy rozliczaniu wynagrodzeń za styczeń. W ustawie jest zapisane, że płatnik składek stosuje się do wniosku pracownika najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Art.32. 2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Czy nowe zasady stosowane będą do wypłat wynagrodzeń od stycznia 2022, a dotyczących roku 2021?

Tak, przepisy podatkowe dotyczą przychodów osiągniętych w danym roku bez względu na to, którego okresu dotyczą

 

Co zrobić w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane pierwszego dnia miesiąca nie spełnia kryterium ulgi dla klasy średniej, ale w późniejszym okresie (np. przyznana nagroda, premia) już tak?

Ulgę dla klasy średniej należy stosować od łącznych przychodów wypłacanych/pozostawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu.

 

Czy jest górny limit do składki zdrowotnej przy podatku liniowym?

Nie ma takiego limitu.

 

Czy emeryt, który dodatkowo pracuje w ramach umowy o pracę, jest wyłączony z ulgi dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej przysługuje obligatoryjnie od przychodów opodatkowanych ze stosunku pracy, które mieszczą się w limicie miesięcznym 5701 -11141 zł, a pracownik nie złożył wniosku o nie stosowanie ulgi.

Podstawa prawna: Art.32. 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:[…

 

Czy ulga dotycząca kwoty wolnej powinna być stosowana automatycznie przez pracodawcę, czy trzeba składać aktualizację PIt-2?

Tak, jeżeli pracownik złożył informację PIT-2 wcześniej. Zgodnie z art..32.3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

 

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: