Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 3)

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

24 stycznia 2022

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 3)

Prezentujemy kolejną część pytań, która nasi klienci zadają na temat szczegółów funkcjonowania działów kadrowych w ramach Polskiego Ładu.

 

W jaki sposób obliczać składkę zdrowotną dla pozostającego w zatrudnieniu emeryta? Chodzi o pit „0” do przychodu 85.528 zł. Mamy naliczać składkę czy nie?

Tak, jeżeli pracownicy korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie artykułu 21. pkt. 148-152 nadal nalicza się składkę zdrowotną.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469). Art. 5. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349 i 2427)

w art. 15 w pkt 8:

1) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.”,”;

 

Czy w ramach Polskiego Ładu obowiązuje „ulga dla seniora”?

Tak. Ulga dla seniorów w rozumieniu możliwość zwolnienia z podatku przychodów ze stosunku pracy oraz umów zlecenia z ubezpieczeniami społecznymi na podstawie art.21 pkt. 154

 

Czy składka zdrowotna od wynagrodzenia pracownika wypłaconego w grudniu 2021 powinna być zapłacona w grudniu? Czy nadal obowiązuje termin do 15 stycznia?

Terminy składania deklaracji rozliczeniowych za pracowników uległy nieznacznej zmianie. Są trzy terminy: 5, 15 i 20 następnego miesiąca. Jednostki i zakłady budżetowe – do 5. dnia następnego miesiąca. Osoby prawne – do 15. dnia następnego miesiąca. Pozostali płatnicy – do 20. dnia następnego miesiąca.

 

Czy powołanie za wynagrodzeniem prokurenta też będzie podlegać składce zdrowotnej? To przychód z innych źródeł (art. 20 PDOF)? W jaki sposób to wynagrodzenie rozliczać w programie Symfonia?

Tak, powołanie prokurenta za wynagrodzeniem też będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Standardowo w programie Symfonia Kadry i Płace jest tylko umowa z art.13 pkt 7 // (7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;)//  W tej chwili w programie nie ma elementów standardowych do rozliczania wynagrodzenia prokurenta. Podjęliśmy prace, aby przygotować funkcjonalność rozliczenia wynagrodzenia prokurenta z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Została zaplanowana wersja 2022.c, która planowo ma się ukazać 24-25.01.2022 r. Ta aktualizacja będzie zawierać funkcjonalność rozliczenia wynagrodzenia prokurenta z tytułu powołania z obowiązkową składką na ub. zdrowotne.

 

Czy do rocznego limitu ulgi dla klasy średniej wliczamy przychód zwolniony z podatku do kwoty 85528 przysługujący z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót i Rodzina 4+ ?

Nie. Podstawą naliczenia ulgi dla klasy średniej jest przychód opodatkowany ze stosunku pracy.

Podstawa prawna: Art.21. 39. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy zarząd nie pobiera wynagrodzenia? Też musi płacić składkę zdrowotną?

Nie. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczy funkcji pełnionych na podstawie powołania, z tytułu których pobierane jest wynagrodzenie.

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

Czy ulga dla rodziny będzie dotyczyła zasiłku macierzyńskiego?

Nie. Ulga dla rodziny 4+ dotyczy przychodów ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia.

Podstawa prawna: Art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF.

 

Czy jeśli na koniec roku 2022 przekroczę widełki ulgi dla klasy średniej lub nie zmieszczę się w nich, to muszę ulgę wyliczoną wg algorytmu z wcześniejszych miesięcy zwrócić?

Ulga dla klasy średniej to odliczenie od dochodu. Jeżeli pracownik będzie miał stosowaną ulgę dla klasy średniej od wynagrodzenia ze stosunku pracy, a w zeznaniu rocznym okaże się, że wysokość przychodów pracownika nie znajduje się limicie przychodów rocznych dającym prawo do tej ulgi, to wyliczenie podatku należnego będzie skalkulowane bez prawa do tej ulgi. W konsekwencji suma zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatnika będzie niższa od podatku należnego i pracownik będzie miał dopłatę podatku.

Podstawa prawna: Art.26.4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

 

Czy podatnik poniżej 26  roku życia, gdy przekroczy przychód 85 tys., będzie mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej? Jeśli tak, to jak będzie liczony przychód roczny?

Tak, przychody pracownika poniżej 26 roku życia po wyczerpaniu limitów przychodów zwolnionych z podatku 85 528 podlegają opodatkowaniu. Jeżeli przychód ze stosunku pracy będzie w limicie upoważniającym do stosowania ulgi dla klasy średniej (5701-11141) to płatnik będzie miał obowiązek stosować tę ulgę, chyba że pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie. Jeżeli w skali roku przychody opodatkowane ze stosunku pracy nie osiągną progu 68 412 zł lub przekroczą próg 133 692 zł, to podatek należny w zeznaniu rocznym będzie wyliczony bez ulgi dla klasy średniej i będzie konieczność dopłaty podatku. Do limitu przychodów upoważniających do stosowania ulgi dla klasy średniej nie wlicza się przychodów zwolnionych z podatku.

 

Czy ulgę dla klasy średniej należy zastosować, nawet jeśli przychód uprawniający osiągnięty zostanie jednokrotnie (przykład trzynastek w lutym)?

Tak. Jeżeli przychód ze stosunku pracy będzie w limicie upoważniającym do stosowania ulgi dla klasy średniej (5701-11141), to płatnik będzie miał obowiązek stosować tę ulgę, chyba że pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie.

 

Czy osoba, która wróciła do kraju w 2020 po 7 latach pobytu w Wielkiej Brytanii może skorzystać z ulgi dla powracających?

Nie. Ulga na powrót ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 53 ustawy nowelizującej).

 

Czy jeśli przekroczymy limit to tracimy całą ulgę czy jej część? Czy ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”?

Pracownik albo ma prawo do ulgi do klasy średniej, albo nie ma. Jedynym kryterium jest w ostatecznym rozliczeniu limit przychodów rocznych.

 

W jaki sposób rozliczać płace naliczone w grudniu 2021 r., a wypłacane w styczniu 2022? Wypłacać wg wcześniejszego naliczenia czy przeliczać?

Wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2022 należy rozliczać wg nowych przepisów podatkowych. Decyduje moment powstania przychodu, a nie miesiąc, za który wynagrodzenie przysługuje.

 

Czy w przypadku braku zastosowania ulgi dla klasy średniej, np. z powodu zbyt niskich dochodów, to ulga dla klasy średniej również będzie naliczana automatycznie?

Jedynym kryterium powstania prawa do ulgi dla klasy średniej jest limit przychodów. Płatnika obowiązuje limit przychodów miesięcznych ze stosunku pracy, a pracownika – limit przychodów rocznych.

 

 

Kiedy fizycznie podatnik składa oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej? Czy to jest 31.12.2021 czy 01.01.2022, aby liczyło się do wypłaty za styczeń?

Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w styczniu, to pracodawca może ją już uwzględnić przy rozliczaniu wynagrodzeń za styczeń. W ustawie jest zapisane, że płatnik składek stosuje się do wniosku pracownika najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

 

Pracownik, który ma nagrodę jubileuszową w styczniu, nie chce ulgi dla klasy średniej. Kiedy powinien ma złożyć wniosek?

Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w styczniu, to pracodawca może ją już uwzględnić przy rozliczaniu wynagrodzeń za styczeń. W ustawie jest zapisane, że płatnik składek stosuje się do wniosku pracownika najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Art.32. 2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Czy jeżeli będę wiedzieć, ze w danym miesiącu przekroczę próg przychodów 11 141 zł, to mogę złożyć oświadczenie aby do tej wypłaty nie stosować ulgi?

Jeżeli pracownik w danym miesiącu osiągnie przychody ze stosunku pracy powyżej 11 141 zł, to ulga dla klasy średniej nie przysługuje i płatnik nie ma prawa jej naliczać. Oświadczenie pracownika w tej sytuacji jest niepotrzebne.

 

Czy umowa zlecenia pracownika przestaje być traktowana jako jego przychód ze stosunku pracy?

Umowa zlecenie nie jest i nie była przychodem ze stosunku pracy.

 

Czy emeryt prowadzący działalność gospodarczą powinien sumować dwa dochody? W jaki sposób rozliczać ulgę dla klasy średniej?

Podstawą do naliczania ulgi dla klasy średniej w tej sytuacji jest tylko dochód z działalności gospodarczej.

 

 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę pobiera również emeryturę. Czy do obliczenia ulgi dla klasy średniej sumuje przychody z obydwu źródeł? Co w tej sytuacji dzieje się z ulgą dla emerytów?

Nie sumuje przychodów. Ulga dla klasy średniej dotyczy tylko przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli przychód ze stosunku pracy będzie w limicie upoważniającym do stosowania ulgi dla klasy średniej, (5701-11141), to płatnik będzie miał obowiązek stosować tę ulgę, chyba że pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie. Jeżeli chodzi natomiast o tzw. ulgę dla seniorów, to emeryt po ukończeniu wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, może złożyć oświadczenie o zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21.1. pkt. 154. Złożenie takiego oświadczenia wymaga rezygnacji z emerytury.

 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy stosowana jest ulga dla klasy średniej, a w jednym z miesięcy nastąpi przekroczenie progu, ale w całym roku przychód będzie mieścił się w limicie? 

Płatnik stosuje ulgę dla klasy średniej wg limitów miesięcznych, a pracownik ma prawo do jej zastosowania w rozliczeniu rocznym, jeżeli jego roczny przychód zmieści się w limicie.

 

Czy w 2022 pracownicy muszą składać od nowa PIT-2? Wielu pracodawców tego wymaga.

Nie, jeżeli pracownik złożył informację PIT-2 wcześniej. Zgodnie z art. 32.3a ustawy o PDOF:

Art.. 32. 3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

 

Co oznacza stwierdzenie „nabyć uprawnienia emerytalne”? Czy liczy się wiek i okresy składkowe, czy trzeba mieć decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury ale jej nie pobierać?

Zgodnie z najnowszym wyjaśnieniem ZUS, wystarczy sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego. Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zerowy-pit-dla-osob-pracujacych-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego/4357178

 

Czy pracujący podatnik osiągający przychody ze stosunku pracy (kobieta po ukończeniu 60. roku życia lub mężczyzna po ukończeniu 65. roku życia), który nigdy nie składał wniosku o emeryturę, gdyż cały czas pracuje, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest konieczność złożenia wniosku i zawieszenia pobierania emerytury?

 

Zgodnie z najnowszym wyjaśnieniem ZUS, wystarczy sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego. Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zerowy-pit-dla-osob-pracujacych-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego/4357178

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: