Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 5)

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

14 lutego 2022

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 5)

Przedstawiamy kolejną porcję odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zasad Polskiego Ładu. To szczególnie przydatne informacje dla specjalistów kadrowo-płacowych, osób zawodowo zajmujących się rachunkowością i księgowością, a także dla właścicieli firm i biur rachunkowych.

 

Jak policzyć 9% składki zdrowotnej w spółkach komandytowych, gdy jest 3 udziałowców?

Przychody wspólników w spółkach komandytowych dla celów podatkowych nie są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Tym samym wspólnik w takiej spółce, o ile nie prowadzi innych działalności, opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy jej wymiaru odpowiadającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 

W jaki sposób należy wyliczać kwotę przychodu do określenia limitu 12 800 zł dla zastosowania rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 roku w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia przez pracownika poniżej 26 roku życia? Przykładowo, pracownik w miesiącu osiągnął przychód 13 000 zł, z czego kwota 10 000 zł była objęta zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 148 ustawy o pdof. Czy do wyliczenia limitu stosowania rozporządzenia powinno się przyjąć jedynie część wynagrodzenia podlegającą opodatkowaniu w kwocie 3 000 zł i zastosować przepisy rozporządzenia czy też całość przychodu w kwocie 13 000 zł i przepisów rozporządzenia nie stosować?

Rozporządzenie stosuje tylko do przychodów podlegających opodatkowaniu, w tym przypadku do 3 000 zł

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Jak należy liczyć hipotetyczny podatek dochodowy wg zasad obowiązujących w roku 2021 dla osób, których wynagrodzenie:

  1. a) w roku 2021 podlegało zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 148 ustawy o pdof oraz w roku 2022 podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 148 oraz 152-154 ustawy o pdof?
  2. b) w roku 2021 nie podlegało zwolnieniu a w roku 2022 podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 148 oraz 152-154 ustawy o pdof?

Czy w przypadku określonym w pkt. a) przy wyliczaniu kwoty hipotetycznej zaliczki obliczonej na zasadach stosowanych w 2021 r należy uwzględniać stosowanie zwolnienia? Jeśli tak to czy w styczniu 2022 należy przyjąć, że wynagrodzenie wyliczone na zasadach z 2021 podlegałoby zwolnieniu z podatku, a po przekroczeniu w roku 2022 kwoty przychodu 85.528 zł byłoby opodatkowane?

Czy w przypadku z pkt. b) należy przy wyliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek obliczanej zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2021 nie stosować zwolnienia i od pierwszej złotówki naliczać zaliczkę na podatek porównując ją z zerową kwotą zaliczki na podatek od przychodu zwolnionego w roku 2022? W takiej sytuacji dla kalkulacji wg zasad dla roku 2021 od początku roku występowałyby zaliczki do zapłaty, natomiast w 2022 podatek by nie występował w związku z czym nie byłby odprowadzany? I w jaki sposób należałoby porównać zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia kwoty zwolnienia? Dla roku 2021 mielibyśmy wynagrodzenie za cały miesiąc podlegające opodatkowaniu, natomiast wg zasad z roku 2022 tylko w części przekraczającej kwotę limitu zwolnienia.

Czy też należy zastosować „fikcyjne” zwolnienie z podatku dla zasad stosowanych w roku 2021 i porównywać to z kwotami naliczanymi w porównywalny sposób w roku 2022? W takiej sytuacji mielibyśmy aż do osiągniecia przez pracownika kwoty przychodu przekraczającej limit zwolnienia w obu latach zerową zaliczkę, a następnie zaliczki obliczane od takich samych kwot przychodów opodatkowanych.

Odp. Należy stosować stan faktyczny obowiązujący w 2022 r, czyli jeśli podatnik od stycznia korzysta z ulgi dla młodych i podatek od jego przychodu wynosi 0 zł, to nie ustala się zaliczki od tych przychodów według zasad z 2021 r.  Zaliczkę (na dwa sposoby) oblicza się od przychodu podlegającego opodatkowaniu uzyskanego w 2022 r.

 

 

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

 

W efekcie rozliczenia zaliczki na podatek na kliku listach narastająco w jednym miesiącu, może się okazać, że na ostatniej liście płac zaliczka jest na tyle wysoka, że nie będzie miała pokrycia w wynagrodzeniu. Np. na pierwszej liście zostało policzone wynagrodzenie w wysokości 12 700 zł, a na  drugiej w wysokości 200 zł. W efekcie rozliczenia zaliczki dla całego miesiąca według nowych zasad na drugiej liście zaliczka na podatek przekroczy kwotę 200 zł.

Jaka powinna być w tej sytuacji kwota zaliczki? Czy ma zostać ograniczona do 200 zł, co nie spowoduje ujemnej kwoty do wypłaty?

Należy pobrać zaliczkę do 200 zł

 

Czy przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i art. 21 ust. 21 pkt 152-154 jest uwzględniany w kwocie 12 800 o której mowa w rozporządzeniu?

Nie. W limicie 12 800 zł uwzględnia się tylko przychody podlegające opodatkowaniu

 

 

Czy przy wyliczeniu hipotetycznej zaliczki na podatek na dzień 31.12.2021 r., którą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01.07.2022 r., należy porównać z zaliczką bieżącą, obowiązującą wg ustawy Nowy Ład, uwzględniać przychody zwolnione z tytułów: art. 21.ust.1 pkt 148, 152, 153, 154?

Czy hipotetyczną zaliczkę na podatek na dzień 31.12.2021 r. wyliczamy w taki sposób, jakby pracownik nie miał przedmiotowych zwolnień (podobnie jak w przypadku teoretycznej zaliczki na podatek na dzień 31.12.2021 r., do której ograniczana jest składka zdrowotna 9%, obowiązująca od 01.01.2022)?

Czy hipotetyczną zaliczkę na podatek na dzień 31.12.2021 r. wyliczamy jedynie uwzględniając przedmiotowe zwolnienie: art. 21.ust.1 pkt 148, które na dzień 31.12.2021 r. istniało w przepisach? A jeśli uwzględniamy przedmiotowe zwolnienie, to czy parametr wieku (26 lat) przy wyliczeniu hipotetycznej zaliczki na podatek, pobieramy z daty wypłaty wynagrodzenia bieżącego, czy z daty 31.12.2021 r.?

Bierzemy pod uwagę stan faktyczny z 2022 r., jeżeli cały przychód podatnika uzyskany w miesiącu  korzysta ze zwolnienia od podatku, to od tych przychodów nie obliczamy zaliczki (ani według PŁ ani według 2021 r.). Jeżeli część przychodu korzysta z tych zwolnień, to zaliczkę (na dwa sposoby) obliczamy od części podlegającej opodatkowaniu

 

Czy osoby, które mają złożony PIT-2, a jednak nie chcą korzystać z wyliczenia wynagrodzenia i techniki pobierania zaliczek na podatek uwzględnionej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 01.07.2022 r. będą mogły złożyć wniosek o rezygnacji z tej techniki?

Chodzi tu głównie o osoby:

– które obawiają się znacznych różnic w miesięcznych wypłatach wynagrodzenia (nadwyżka w jednym miesiącu powinna pokryć niedobory z poprzednich, co może skutkować znacznym obniżeniem wypłaconego wynagrodzenia dla pracownika)

– które w każdym miesiącu roku podatkowego 2022, będą miały niedobory zaliczek na podatek, przez co skumulowane z całego roku podatkowego będą stanowić znaczną sumę do rozliczenia (dopłaty) w rozliczeniu rocznym (co z punktu widzenia podatnika wcale nie musi być korzystne).

Zrezygnować z nowych zasad obliczania zaliczki mogą tylko podatnicy, którym płatnik nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zatem podatnik musiałby wycofać PIT-2, aby zrezygnować ze stosowania rozporządzenia

 

 

Czy limit 12 800 z umowy o pracę stosujemy w odniesieniu do całego przychodu w danym miesiącu i również od całego przychodu wyliczamy zaliczkę? Co zrobić w poniższych sytuacjach?

W styczniu 2022 pracownik miał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 000 oraz zasiłek chorobowy w kwocie 2000 – czy tu zastosujemy rozporządzenie?

W styczniu 2022 pracownik miał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 11 000 oraz zasiłek chorobowy w kwocie 2000 – czy tu nie zastosujemy rozporządzenia

Stosujemy rozporządzenie do całości przychodu w danym miesiącu i od niego obliczamy zaliczkę, ale tylko wówczas, gdy przychód nie przekracza 12 800 zł

 

Czy limit 12 800 dotyczy przychodu czy dochodu?

Limit dotyczy przychodu

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

W jaki sposób sprawdzać zaliczkę w przypadku kilku list, gdy na kolejnej liście w sumie w miesiącu nastąpiło przekroczenie kwoty 12 800?

  • W styczniu 2022 pracownik miał przychód w kwocie 10 000 i pracownik „miał” ograniczoną zaliczkę do wysokości hipotetycznej wg zasad 2021, więc powstała nadwyżka.
  • Na kolejnej liście w tym miesiącu była premia 3000 zł, co oznacza, że została przekroczona kwota 12 800. Jak należy ustalić zaliczkę na drugiej liście (i ostatecznie w całym miesiącu)?

Przychód jest miesięczny i zaliczka jest miesięczna. Liczba list nie ma znaczenia. Rozporządzenie stosuje się do kwoty 12 800 zł przychodu niezależnie od liczby list. Jeśli przychód jest przekroczony stosuje się zasady z PŁ

 

Czy jeśli jest nadwyżka zaliczki w poprzednich miesiącach (Zaliczka wg 2021 była mniejsza niż wg PŁ), a w kolejnym miesiącu przychód przekroczył 12 800 – to czy w tym miesiącu można rozliczyć nadwyżkę wynikająca z poprzednich miesięcy, gdy przychód był poniżej 12800?

Czy rozliczenie tych różnic zaliczek może być tylko w miesiącach, gdy przychód jest do kwoty 12 800 i powstała ujemna różnica. Np. w styczniu i lutym 2022 pracownik miał przychód w kwocie do 12 800 i w tych miesiącach powstała nadwyżka, a następnie w marcu miał przychód 15 000, a w kwietniu poniżej 12 800. Czy nadwyżki ze stycznia i lutego można rozliczyć już w marcu, czy dopiero w kwietniu?

W miesiącu, w którym przychód przekroczył 12 800 zł nie stosuje się rozporządzenia, a zatem nie rozlicza się również nadwyżki z poprzednich miesięcy

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: