Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

CEIDG jest scentralizowaną bazą informacji o przedsiębiorcach (osobach fizycznych) prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Zasoby bazy CEIDG są publicznie dostępne – w wersji elektronicznej przez przeglądarkę internetową pod adresem ceidg.gov.pl.

CEIDG zawiera informacje wyłącznie o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz o osobach będących wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Nie ma natomiast w bazie informacji o podmiotach mających osobowość prawną.

Jakie informacje o przedsiębiorcach gromadzi CEIDG?

Do centralnej ewidencji trafiają informacje o każdej nowo zakładanej działalności – zarejestrowanie firmy w CEIDG jest pierwszym krokiem na etapie zakładania firmy (nie dotyczy spółek osobowych i kapitałowych, które rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nie w CEIDG).

  • Gromadzone dane dzieli się na następujące kategorie:
    imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • numery REGON i NIP,
  • pełna nazwa firmy,
  • dane kontaktowe (udostępniane za zgodą przedsiębiorcy): adres e-mail, adres strony internetowej, nr telefonu,
    miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń,
  • obywatelstwo przedsiębiorcy,
  • oraz dane dodatkowe, takie jak: daty rozpoczęcia/zawieszenia/zaprzestania i wznowienia wykonywania działalności, branżowe kody PKD właściwe dla profilu głównej (przeważającej) działalności oraz kody dodatkowe PKD dla prowadzonej działalności, informacje o pełnieniu przez przedsiębiorcę funkcji wspólnika w innych spółkach, informacje o wydanych zakazach, toczącym się postępowaniu upadłościowym/naprawczym lub restrukturyzacyjnym, o wyznaczeniu zarządcy sukcesyjnego, a także prokurenta lub pełnomocnika.

Należy podkreślić, że CEIDG jest nie tylko rejestrem informacji, ale też platformą, która umożliwia weryfikowanie kontrahentów poprzez sprawdzenie aktualności ich danych (np. potwierdzenie, że podmiot nie zawiesił działalności, nie jest w postępowaniu upadłościowym lub sprawdzenie zgodności danych przekazywanych w relacjach biznesowych). Dostęp do tych informacji jest bezpłatny i jawny. Równocześnie platforma udostępnia wzory wniosków, w tym najważniejszy CEIDG-1, który służy zarówno do rejestrowania nowej działalności, jak i wnoszenia o zmianę istniejących już w bazie informacji.

Zasady działania CEIDG reguluje ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z 6 marca 2018 r. Baza CEIDG jest obecnie administrowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej przez Ministerstwo Gospodarki).