Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

E-book: Wszystko o e-fakturach

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Faktura VAT marża

Co to jest faktura VAT marża?

Szczególną formą rozliczania transakcji sprzedaży jest tzw. procedura VAT marży. Polega ona na tym, że sprzedający odprowadza podatek VAT jedynie od marży uzyskanej na sprzedanym produkcie lub usłudze. Ta szczególna forma rozliczeń jest jednak zarezerwowana tylko dla wybranych podatników.

Prowadzenie działalności w modelu VAT marża dopuszczone jest jedynie dla podmiotów sprzedających:

  • towary używane,
  • usługi turystyczne,
  • dzieła sztuki,
  • artykuły kolekcjonerskie i antyki.

(Podstawa prawna: art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004).

Rozliczanie się w modelu VAT marża jest w pełni dobrowolną opcją – nie ma obowiązku korzystania z tej formy. W wielu sytuacjach dla osób i firm zajmujących się sprzedażą ww. dóbr i usług VAT marża może być bardziej opłacalna od zwykłej formy rozliczania podatku, gdzie VAT należny obliczany jest od pełnej wartości netto sprzedaży.

Na czym dokładnie polega model rozliczeń podatkowych w procedurze VAT marża?

Sprzedający zobowiązany jest prowadzić ewidencję:

  • zakupów towarów i usług, które w ramach prowadzonej przez niego działalności są odsprzedawane kontrahentom,
  • sprzedaży produktów i usług,
  • marży uzyskanej w ramach sprzedaży poszczególnych towarów i usług.

Marża (inaczej zysk brutto sprzedającego) wyliczana jest jako różnica między wartością sprzedaży towaru a ceną jego zakupu. W wyniku dokonanej transakcji podatnik zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT w skali 23% wyliczony jedynie od wartości marży, a nie od całkowitej wartości transakcji. W modelu VAT marża podatek oblicza się od marży netto, a nie brutto, co oznacza, że do wyliczenia podstawy opodatkowania należy marżę brutto pomniejszyć o podatek należny. W tym celu należy zastosować poniższy wzór:

marża brutto – marża brutto : 1,23 = VAT należny

 

Rozpatrzmy model VAT marża na przykładzie: Pan Wojciech prowadzi działalność, która polega na skupowaniu używanych motocykli i skuterów z myślą o ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Ostatnio sprzedał używany motocykl za cenę 12 000 zł, wykazując przy tym cenę jego zakupu na poziomie 8 000 zł. W wyniku tej transakcji pan Wojciech wypracował marżę brutto w wysokości 4 000 zł. Z tego tytułu zobowiązany jest odprowadzić podatek 23% VAT wyliczony w następujący sposób: 4 000 – 4 000 : 1,23 = 4 000 – 3 252 = 748 zł (na potrzeby deklaracji VAT kwoty są zaokrąglane do jednostek).

 

Bazując na powyższym przykładzie:

Koszt zakupu = 8 000 zł

Wartość sprzedaży = 12 000 zł

Marża brutto = 4 000 zł

Marża netto = 3 252 zł

Podatek należny VAT = 748 zł

 

W deklaracji VAT-7 pan Wojciech wskaże w rubryce C w pozycjach 19 i 20 (Rozliczenie podatku należnego: Podstawa opodatkowania oraz Podatek należny) odpowiednio kwoty 3 252 zł i 748 zł, natomiast w rubryce F deklaracji w polu 64 powinien zakreślić kwadrat „art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy”, wskazując tym samym skorzystanie z opcji VAT marża.

Minusem modelu VAT marża jest brak możliwości odliczania VAT od zakupów przez sprzedającego. Innym mankamentem może być niemożność wystawienia klasycznej faktury VAT, co również uniemożliwia nabywcy odliczenie VAT od zakupu. Z drugiej strony nabywca całkowitą wartość transakcji zalicza do swoich kosztów uzyskania przychodów, co też może być opłacalne. Bezdyskusyjna zaleta modelu VAT marża ujawnia się wtedy, gdy sprzedaż towarów i usług realizowana jest dla konsumentów nierozliczających się z VAT, ponieważ z racji niższego obłożenia transakcji podatkiem VAT ceny końcowe sprzedawanych towarów i usług mogą być nieco niższe.

Czym charakteryzuje się faktura VAT marża:

  • Na fakturze sprzedającego nie ma informacji odnoszących się do podatku VAT – ani stawki, ani wartości. Obok przedmiotu sprzedaży wskazane są jedynie informacje dotyczące wartości sprzedaży: cena jednostkowa i wartość całkowita.
  • Faktura opatrzona jest opisem „Faktura procedura marża” lub „Faktura VAT marża”.

Sprzedawca oczywiście nie umieszcza na fakturze danych odnoszących się do wypracowanej przez niego marży.