Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wdrożyć system ERP?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Należny VAT (podatek należny)

Czym jest należny VAT? 

VAT należny to podatek, który podatnik zobowiązany jest zapłacić organom skarbowym w związku z dokonaną sprzedażą. Sam obowiązek zapłaty daniny (zobowiązanie podatkowe) powstaje w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi – transakcji kupna/sprzedaży. Warunkiem podstawowym powstania obowiązku zapłaty VAT należnego do urzędu skarbowego jest dokonanie sprzedaży przez zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, tzn. takiego, który rozlicza się z tego podatku z fiskusem. Nie płacą podatku należnego podmioty, które uzyskały zwolnienie z VAT lub prowadzą sprzedaż ze stawką zerową VAT.

Kwota VAT należnego wynika wprost z wartości netto sprzedaży oraz ze stawki podatku, jaką są obłożone sprzedane towary i usługi. Podatek opłaca się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) na podstawie deklaracji VAT składanej do urzędu skarbowego przez podatnika. Termin złożenia deklaracji VAT przypada również na 25. dnia miesiąca (odpowiednio VAT-7 lub VAT-7K). Oprócz deklaracji VAT podatnik zobowiązany jest w tym samym terminie przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT), w którym zawarte są informacje o jego sprzedaży i zakupach w danym okresie. Wszyscy podatnicy zobowiązani do raportowania w formacie JPK_VAT przekazują plik co miesiąc, nawet jeśli z VAT rozliczają się w cyklach kwartalnych.

VAT należny a VAT naliczony

Podatek należny za dany okres może zostać pomniejszony o wartość podatku VAT wypłaconą w związku z zakupami podatnika w tym samym okresie rozliczeniowym. Takie pomniejszenie określa się podatkiem naliczonym. Jeśli wydatki udokumentowane fakturami VAT kwalifikują się do kosztów podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w danym okresie rozliczeniowym podatnik odejmuje całkowitą wartość VAT figurującego na fakturach zakupowych (podatek naliczony) od całkowitej wartości VAT należnego ze swoich faktur sprzedaży i na tej podstawie uzyskuję kwotę podatku do zapłaty. W szczególnych przypadkach wartość podatku naliczonego może przekraczać kwotę podatku należnego. Wówczas podatnik może wystąpić do urzędu o zwrot nadpłaconego w danym okresie VAT lub zdecydować, by kwotę tę odliczyć od podatku należnego powstałego w kolejnych okresach.

Podstawowa dokumentacja pozwalająca podatnikowi rozliczać podatek VAT obejmuje faktury sprzedaży i zakupu oraz paragony dokumentujące sprzedaż. Po stronie przedsiębiorcy rozliczenia podatku prowadzi się w tzw. rejestrach VAT, czyli ewidencji umożliwiającej prawidłowe przygotowanie deklaracji VAT oraz JPK_VAT.