Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Spółki osobowe

Spółki osobowe to jedna z dwóch grup spółek zdefiniowanych w Kodeksie handlowym (drugą grupą są spółki kapitałowe). Do grona spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Cechą wspólną spółek osobowych jest tzw. ułomność osoby prawnej – należy to rozumieć w ten sposób, że każda spółka osobowa niezależnie od rodzaju i wielkości nie ma osobowości prawnej, natomiast jako podmiot zachowuje zdolność prawną. Zdolność prawna spółek osobowych to możliwość podejmowania we własnym imieniu działań mających skutki prawne i gospodarcze, takich jak nabywanie i zbywanie praw rzeczowych, w tym praw do nieruchomości, możliwość zaciągania zobowiązań oraz występowania w roli strony w sprawach sądowych (zob. art. 8, par. 1 Kodeksu handlowego).

W różnego rodzaju objaśnieniach przepisów czy aktach prawnych spółki osobowe określa się nieco szerszą definicją „jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”. Pojęcie to odnosi się również do innych organizacji, np. tworzonych spółek kapitałowych, dla których nie dokonano jeszcze pierwszego wpisu w KRS, a także wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń – najczęściej jednak stosuje się ono głównie w odniesieniu do spółek osobowych.

Spółki osobowe powołują do życia wspólnicy, którzy mogą być osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej. Ideą spółek osobowych jest ponoszenie przez wspólników-założycieli odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy prowadzonej pod spółką. W poszczególnych typach spółek osobowych zakres odpowiedzialności majątkowej wspólników zasadniczo się różni. Nieograniczona i solidarna odpowiedzialność majątkowa wszystkich wspólników występuje w spółce jawnej, natomiast w pozostałych rodzajach spółek niektórzy wspólnicy są lub mogą być z takiej odpowiedzialności wyłączeni lub ich odpowiedzialność jest ograniczona.

Różne są też wymagania w zakresie obowiązków dotyczących dokonywania wpisów spółek do KRS, sposobu zarządzania firmą działającą pod spółką, jej nadzoru, opodatkowania podatkiem dochodowym czy też wymaganego rodzaju prowadzenia księgowości. Różnice te powodują, że każde przedsięwzięcie potencjalnych wspólników, którzy planują utworzenie wspólnego biznesu, wymaga gruntownej analizy pod kątem dobrania formy prawnej, tak by była ona optymalna dla skali, charakteru i odpowiedzialności majątkowej, jaką są w stanie podjąć założyciele firmy.

Spółka osobowa zawsze powoływana jest na podstawie umowy spółki zawieranej między wspólnikami – jest to pierwszy krok formalny do założenia przedsiębiorstwa działającego pod spółką.

Dowiedz się więcej o poszczególnych rodzajach spółek osobowych: