Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wdrożyć system ERP?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Wewnątrzwspólnotowe czynności (transakcje)

Wewnątrzwspólnotowe czynności (transakcje)

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe?

O czynnościach wewnątrzwspólnotowych najczęściej mówimy w odniesieniu do transakcji dokonywanych między kontrahentami będącymi czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi w różnych krajach Unii Europejskiej. Wewnątrzwspólnotowe transakcje dotyczą zarówno nabywania, jak i sprzedaży towarów i usług w wymianie handlowej między podmiotami w krajach UE.

Jedną z konsekwencji przystąpienia Polski do UE jest ujednolicenie i uproszczenie zasad opodatkowania i rozliczania podatku VAT w transakcjach dokonywanych między podatnikami VAT z różnych krajów należących do UE. Zasadniczą korzyścią jest to, że podatek nie jest pobierany na granicy państw członkowskich, tylko rozliczany w kraju, w którym jest zarejestrowany nabywca. Jednocześnie, co do zasady (z przewidzianymi wyjątkami), sprzedawca w transakcjach wspólnotowych stosuje stawkę 0% VAT lub zwolnienie z prawem do odliczenia VAT naliczonego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa

O wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) mówimy, gdy zarówno nabywcą w Polsce, jak i sprzedawcą towarów w kraju nadania jest zarejestrowany podatnik VAT (zob. art. 9 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.). Ustawa definiuje także operacje, których nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pomimo że mają one znamiona WNT. Wyjątki te zostały określone w art. 12 pkt 1 ustawy.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) następuje, gdy zarejestrowany w Polsce podatnik VAT dostarcza towar przedsiębiorcy z kraju UE. W takim przypadku polski przedsiębiorca zastosuje stawkę VAT 0%, a podatek zostanie rozliczony przez nabywcę, pod warunkiem że jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT w państwie należącym do UE.

WDT występuje również w sytuacji, gdy przedsiębiorca przemieszcza swoje towary do innego państwa UE w celu wykorzystania ich do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Także w odniesieniu do WDT w ustawie o VAT zdefiniowano operacje, które pomimo przemieszczania towarów między krajami UE nie są uznawane za WDT. Wyjątki te znajdują się w art. 13 ust. 4 ustawy.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Zarówno w WNT jak i w WDT obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury przez sprzedawcę. Faktura taka nie może być wystawiona później niż 15 dni liczonych od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru.

Odrębne zasady stosuje się w stosunku do dostaw o charakterze ciągłym. Jeżeli dostawy takie są realizowane w okresie dłuższym niż miesiąc, do celów podatkowych uznaje się, że dostawa została dokonana z upływem każdego miesiąca.

Podatnicy VAT w rozliczeniach podatku posługują się deklaracjami podatkowymi VAT-7 (przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie – VAT-7K) i ponadto zobowiązani są co miesiąc składać formularze VAT-UE zawierające opis operacji dokonywanych z kontrahentami z innych krajów UE.

Sprzedaż i nabycie usług na terytorium UE

Wewnątrzwspólnotowe usługi to usługi świadczone na terytorium UE między kontrahentami znajdującymi się w różnych krajach członkowskich. Podatnikiem, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi wewnątrzwspólnotowej, jest nabywca usługi, czyli usługobiorca, pod warunkiem, że jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT. Podobnie jak w przypadku WNT, VAT rozliczany jest w kraju nabywcy, a sprzedawca usługi na fakturze wykazuje stawkę 0%.

Ustawa o VAT przewiduje jednak wyjątki od generalnej zasady określania miejsca opodatkowania usługi (zob. art. 28). Wyjątki te odnoszą się do usług:

  • transportowych,
  • turystycznych,
  • związanych z organizacją imprez (kultura, sztuka, rozrywka, nauka, edukacja itp.),
  • związanych z nieruchomościami,
  • cateringowych,
  • krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

W wyżej wymienionym zakresie usług zaleca się, by dla poprawności rozliczeń podatkowych kontrahenci weryfikowali szczególne zasady określania miejsca powstawania zobowiązania podatkowego.

Podobnie jak w przypadku WNT i WDT, podatnicy świadczący lub odbierający wewnątrzwspólnotowe usługi rozliczają podatek VAT, składając deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz w cyklach kwartalnych składają druki informacyjne VAT-UE.