Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Elżbieta Czaplicka

Elżbieta Czaplicka

Długość czytania:

2 maja 2019

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe odbiją się negatywnie na płynności finansowej przedsiębiorstw? Czy są szansą dla pracowników by powiększyć swoje świadczenia po odejściu na emeryturę? W jaki sposób firmy powinny przygotować się na wdrożenie PPK? Podpowiadamy, od czego zacząć i na co przede wszystkim zwracać uwagę.

PPK: czego nie należy sie bać?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i stopniowo, po okresie przejściowym, będzie obejmować kolejne grupy zatrudniających. PPK to system odkładania środków finansowych na przyszłe potrzeby pracownika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. W systemie tym aktywnie ma uczestniczyć pracodawca. [tweet]Obowiązek stosowania pracowniczych planów kapitałowych będzie nakładany na pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.[/tweet]

Wspólne finansowanie wpłat na PPK – przez pracownika i pracodawcę

Wysokość wpłaty na PPK będzie ustalona procentowo na określonym, minimalnym poziomie, ale kwota ta może ulec podwyższeniu do górnego limitu, którego wysokość będzie różna dla pracownika i pracodawcy.

 

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika: Wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę: Wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 1,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK

Uwaga!
W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu będzie niższe niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa po stronie pracownika będzie mogła ulec obniżeniu do wysokości 0,5% podstawy wymiaru składek.

KiP Badania medycyny pracy

Podstawą naliczenia PPK będzie podstawa wymiaru składek

Wpłata na PPK będzie wyliczona w oparciu o przyjętą wysokość stopy procentowej oraz wysokość wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że składniki wynagrodzenia takie jak np. diety, będące przychodem zwolnionym z oskładkowania, nie będą stanowiły podstawy do naliczenia PPK.

Uwaga!

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i będą dla pracodawcy stanowić koszt uzyskania przychodu, z wyjątkiem wpłat odprowadzonych od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu.
Wpłaty na PPK finansowane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłata pracodawcy na rzecz pracownika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego ciężar poniesie pracownik.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy będzie przygotowanie dokumentacji i systemu, który zgodnie z wdrażanymi przepisami umożliwi realizację programu pracowniczych planów kapitałowych.

Działania, które muszą zostać podjęte przez pracodawcę, obejmą przede wszystkim:

  • przygotowanie umowy o zarządzanie PPK,
  • dokonanie wyboru (w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób
  • zatrudnionych) instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,
  • dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do naliczania wpłat na PPK,
  • obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK zarówno po stronie pracodawcy jak i zatrudnionego.

Decyduje wola pracownika

Dla osób zatrudnionych PPK jest programem dobrowolnym. Pracownicy w wieku od 19 do 55 lat zostaną zapisani do PPK automatycznie, ale będą mogli podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w programie składając oświadczenie o rezygnacji. Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę deklarującą chęć uczestnictwa w PPK będzie zobowiązany do realizacji programu.

 

W przypadku gdy pracownik będzie chciał skorzystać z PPK wpłata podstawowa będzie obowiązkowa dla pracownika i pracodawcy. Natomiast deklaracja o wpłatach wyższych niż podstawowe jest dobrowolna dla obu stron.

Kogo i od kiedy obejmie zmiana?

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie nakładany na pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. W pierwszej kolejności będą to duże firmy.

 

Kolejność przystępowania firm do pracowniczych planów kapitałowych:

Ustawę stosuje się od Liczba zatrudnionych osób
Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty zatrudniające

Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest czas do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wykazanego w powyższej tabeli, a zawarcie umowy o zarządzanie PPK musi nastąpić nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Wyjątek:
Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Umowa o zarządzanie PPK będzie umową pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową.

Umowa o prowadzenie PPK będzie umową pomiędzy instytucja finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz zatrudnionym, ale będzie zawierana w imieniu zatrudnionego przez podmiot zatrudniający.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik