Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wdrożenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli test lojalności urzędniczej

Marcin Wojewódka

Marcin Wojewódka

Radca prawny

Długość czytania:

6 października 2020

Obowiązek terminowego zawarcia umów składających się na PPK

W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych ustawodawca w miarę precyzyjnie wskazał w ustawie o PPK terminy na zawarcie umów składających się na PPK. Specjalny, dotyczący wyłącznie podmiotów publicznych przepis art. 137 ustawy o PPK stanowi wprost, że umowę o prowadzenie PPK taki podmiot zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 roku. Powyższe z kolei, w świetle innych przepisów ustawy o PPK, oznacza, że ostateczny termin dla jednostki sektora finansów publicznych na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to dzień 26 marca 2021 roku. To bardzo ważne daty, które należy zapamiętać i ich ściśle przestrzegać, gdyż ustawodawca wzmocnił obowiązek zawarcia przedmiotowych umów dosyć wysokimi karami, jakie mogą zostać nałożone na pracodawców uchybiających terminowemu zawarciu umów składających się na PPK.

Brak możliwości nietworzenia PPK

Mimo że w przypadku podmiotów nienależących do jednostek sektora finansów publicznych ustawodawca przewidział możliwość nietworzenia PPK, to takiej opcji jednostki sektora finansów publicznych nie mają. Są one z mocy ustawy o PPK zobligowane do terminowego utworzenia PPK, co oznacza, tak samo jak w przypadku innych podmiotów, dokonanie wyboru – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych – instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK w tym podmiocie. Dokonując wyboru jednego spośród obecnie dostępnych 20 oferentów, podmiot zatrudniający powinien kierować się takimi kryteriami, jak:

  • ocena proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywność w zarządzaniu aktywami,
  • posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
  • a także kierując się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych.

Z punktu widzenia formalnego utworzeniem PPK jest terminowe zawarcie umów składających się na PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat do wybranej instytucji finansowej.

PPK w budżetówce

Podmioty z sektora finansów publicznych będą tworzyć PPK od początku 2021 r. Bez względu na liczbę zatrudnionych wszystkie te podmiot obowiązuje data 1 stycznia 2020 r. Którzy pracodawcy podlegają definicji jednostki sektora finansów publicznych i co to dla nich oznacza? Wyjaśniamy w poniższym tekście.  

Szeroki zakres pojęcia „jednostka sektora finansów publicznych”

O tym, jakie podmioty wchodzą w skład sektora finansów publicznych, decydują przepisy Ustawy o finansach publicznych, które stosunkowo szeroko ten sektor definiują. I tak jednostkami sektora finansów publicznych są wszystkie organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk, także państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. W sumie w całym kraju jest to kilkadziesiąt tysięcy podmiotów zatrudniających blisko dwa miliony osób.

Poziom partycypacji urzędników w PPK testem lojalności

Ustawodawca postanowił, że pracownicy jednostek sektora finansów publicznych otrzymają możliwość oszczędzania w ramach nowego rządowego pomysłu, jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe, dopiero w połowie 2021 roku, czyli prawie 1,5 roku później niż ich koledzy zatrudnieni u największych pracodawców. Nie spekulując w tym miejscu na temat spodziewanego poziomu partycypacji pracowników jednostek sektora finansów publicznych w PPK, warto wskazać, że może to być istotny parametr sukcesu tego programu. Jeśli bowiem odsetek uczestniczących w PPK w tym sektorze nie będzie znacząco wyższy niż 39%, jakie zanotowaliśmy w przypadku pracowników największych pracodawców, to nie zrównoważy to spodziewanej małej partycypacji wśród pracowników średnich i małych firm. Ale pożyjemy, zobaczymy, jak ten test lojalności wobec rządu zdadzą pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Zamówienia publiczne – specyfika tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych

Jak sama nazwa wskazuje, jednostki sektora finansów są podmiotami publicznymi, w większości też obracającymi publicznymi środkami, dlatego też, co do zasady, znajdują do nich zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, w tym skomplikowane i bardzo sformalizowane procedury zakupowe. Na szczęście w przypadku PPK ustawodawca zrozumiał, że stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru usługodawcy PPK mija się z celem i w większości przypadków zwolnił podmioty tego sektora z obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że należy ze szczególną starannością podejść do kwestii transparentności procesu wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i w odpowiedni sposób ten proces udokumentować.

Materiał według stanu prawnego na dzień 23 września 2020 r. 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik