Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – pytania i odpowiedzi część 6

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

25 lutego 2022

Polski Ład – pytania i odpowiedzi część 6

Kontynuujemy nasz cykl pytań i odpowiedzi dotyczących radzenia sobie z przepisami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi o Polski Ład?

W szczególności dotyczą one kwestii kadrowych, naliczania wynagrodzeń oraz składania deklaracji PIT-2. Zapraszamy do lektury.

 

Czy pracownik, który nie złożył PIT-2 i ma u swojego pracodawcy umowę zlecenie i nie chce korzystać z przedłużania terminów poboru zaliczek składa odrębny wniosek do umowy o pracę i zlecenia? Czy może on dotyczyć tylko jednej z umów?

Wniosek o niestosowanie rozporządzenia może dotyczyć zarówno umowy o pracę, jak i zlecenia. Oznacza to, że pracownik we wniosku powinien wskazać, dla którego źródła przychodów nie korzystać z przedłużania terminów poboru zaliczek.

Jakie przychody wliczamy do limitu przychodu 12 800 miesięcznie? Czy wliczamy kwotę przychodu zwolnionego z podatku (np. 26-latek, ulga duża rodzina, świadczenie socjalne do limitu 2000 zł zwolnione z podatku?) Przykładowo – pracownik do 26 roku życia, pierwsza wypłata na 5000 zł następnie druga wypłata w tym samym miesiącu już po 26. urodzinach na kwotę 8000zł.

Do limitu 12 800 zł wliczamy tylko przychody podlegające opodatkowaniu, czyli w tym przypadku 8 000 zł (wypłata po 26. urodzinach).

Czy na deklaracji PIT będzie inny sposób wyliczenia zaliczki podatku? Licząc na miesięcznych zaliczkach pracownikowi mniejsze zaliczki według zasad z 2021, przy obecnych przepisach na rozliczeniu rocznym  deklaracji PIT wyjdzie pracownikom dopłata podatku.

Nie. Płatnicy wykazują pobrane zaliczki. Rozporządzenie zmienia tylko ich wysokość.  W konsekwencji, podatnik w zeznaniu również wykazuje jedynie pobrane zaliczki (które zapłacił w trakcie roku). Jeżeli zaliczki są niższe niż podatek należny, to musi dopłacić różnicę w zeznaniu. Ta zasada obowiązuje od 30 lat.

Pracownik uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji ze stosowania rozporządzenia (nie ma PIT 2) miał wypłacone wynagrodzenie do 7.01.2022 r. Pracownik chce złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania rozporządzenia od 1.02.2022 r., ale bez konieczności wykonywania korekty zaliczki za styczeń 2022 r., nie chce również wyrównania zaliczki za styczeń. Czy może złożyć tak skonstruowane oświadczenie i będzie ono skuteczne i obowiązujące dla płatnika?

Jeżeli uprawniony pracownik  złożył po wprowadzeniu rozporządzenia oświadczenie o jego niestosowaniu, to można uznać, że zrezygnował też ze zwrotu przez płatnika nadwyżki za styczeń. Rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., może zatem dotyczyć zdarzenia sprzed jego wydania.

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

Pracownik w styczniu 2022 r. miał złożony PIT 2 i skorzystał z kwoty wolnej. Jeszcze w styczniu lub w lutym złoży wniosek o rezygnację z PIT 2 oraz o niestosowanie rozporządzenia. Kilka dni później ponownie złoży PIT 2 (zgodnie z informacjami w trakcie spotkania, PIT 2 można złożyć w dowolnym momencie w roku podatkowym).

Czy w takim wypadku wniosek pracownika o niestosowanie rozporządzenia, złożony w momencie braku odliczania kwoty wolnej, będzie skuteczny po ponownym złożeniu PIT 2? Jeśli tak to których miesięcy będzie dotyczył.

Nie będzie skuteczny wniosek podatnika w odniesieniu do przychodów uzyskanych w miesiącach, w których „działa” PIT-2.

Jak powinno wyglądać wyliczenie pomniejszania wysokości zaliczki na podatek dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą?

Tak jak dotychczas. Rozporządzenie nie zmieniło sposobu ustalania wysokości zaliczki, a jedynie wysokość kwoty do pobrania (nie pobieramy nadwyżki w miesiącu, w którym zaliczka według PŁ jest wyższa od zaliczki z 2021 r.).

Czy w przypadku zleceniobiorcy, który złożył wniosek o stosowanie 32% stawki podatku, do wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek zgodnej ze stanem na rok 2021 r. stosować 17% czy 32%, a jeśli 32%, to czy od progu 85 528 zł czy 120 000 zł, patrząc na dochody narastająco w roku?

Bierzemy pod uwagę stan faktyczny z 2022 r., jeżeli podatnik złożył wniosek o stosowanie 32% stawki w 2022 r., to obliczając zaliczkę według zasad z 2021 r. również  stosuje stawkę 32%. Przy czym zaliczka na podatek od umowy zlecenia nie jest liczona narastająco, tylko za każdy miesiąc odrębnie, dlatego wysokość progu ze skali nie ma znaczenia.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u tego samego pracodawcy. Czy można złożyć wniosek o przedłużenie terminu np. tylko przy umowie zlecenie, a już przy umowie o pracę nie (i odwrotnie też)?

Tak, podatnik może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia w przypadku umowy zlecenia, a jeśli pracodawcy nie złożył PIT-2, to również w przypadku umowy o pracę

Czy jeżeli pracownik lub zleceniobiorca złoży rezygnację ze stosowania przesunięcia z datą bieżącą (wyrównania za styczeń nie zostały naliczone i wypłacone). To czy rezygnację stosujemy:

 • do naliczenia wynagrodzeń wypłacanych w lutym, a styczeń przeliczamy wg rozporządzenia?
 • czy daje nam to prawo do nie przeliczania wynagrodzeń wypłaconych w styczniu?

Dla przykładu, na liście plac jest wynagrodzenie zasadnicze i premia w wysokości sumarycznej 10 000 zł oraz zasiłek chorobowy w wysokości 3000.

Rezygnacja podatnika ze stosowania rozporządzenia daje płatnikowi prawo do nie rozliczania (nie zwracania) nadwyżki powstałej w styczniu.

Pracownica złożyła PIT-2, zrezygnowała z ulgi dla klasy średniej i chce zrezygnować z przeliczania wynagrodzenia. Czy jest jakaś możliwość rezygnacji? Przykładowo – pracownica jest w ciąży i wie, że będzie w pracy jeszcze przez około 3 miesiące (wtedy wynagrodzenie miesięczne będzie wynosiło ok. 7 000), później pójdzie na roczny urlop macierzyński (zasiłek). Więc w zeznaniu rocznym ulga nie będzie naliczana. Pracownica nie chce, by w zeznaniu rocznym zwracać podatek.

Aby zrezygnować ze stosowania przepisów rozporządzenia pracownica musi wycofać PIT-2.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Czy nie stosowanie przepisów rozporządzenia podczas naliczania wynagrodzeń, a stosowanie przepisów obecnie obowiązujące ustawy podlegać może pod sankcje karno-skarbowe lub jakiekolwiek inne?

Przepisy rozporządzenia są przepisami powszechnie obowiązującymi i powinny być stosowane.

Moment ujęcia przez płatnika (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowanie wg zasad ogólnych na KPiR) wypłaconych wynagrodzeń za styczeń w KPiR. Zgodnie z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT:

Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

Czy w przypadku wypłat wynagrodzeń za grudzień 2021 r., dokonanych terminowo, np. 5.01.2022 i ujęcia pierwotnie kosztu brutto tych wynagrodzeń w KPIR na dzień 31.12.2021 r, wykonanie korekty wyliczenia podatku zgodnie Rozporządzeniem z dn. 7.01.2022 r. oraz wypłacenie nadwyżki podatku pracownikom po 10 stycznia 2022 r., nie wpłynie w żaden sposób na zaksięgowany wcześniej na dzień 31 grudnia koszt w KPiR? Czy ta dopłata dla pracownika po terminie ustawowym, czyli po 10.01.2022 r. nie zostanie uznana za uchybienie, o którym mowa w ostatnim zdaniu art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT ?

Działanie takie nie może być uznane za uchybienie, o którym mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy PIT. W kosztach grudniowych zostało ujęte wynagrodzenie w kwocie „brutto”. Wypłata nadwyżki zgodnie przepisami rozporządzenia nie wpływa na wysokość ujętych w KPiR kosztów z tytułu wynagrodzenia pracownika. Czynności płatnika wykonującego przepisy rozporządzenia stanowią działanie zgodne z obowiązującym prawem.

Polski Ład - miesiąc od startu

Czyli wyzwania i rozwiązania

Jak stosować rozporządzenie, gdy w jednej wypłacie jeden rodzaj przychodu pozwala przedłużyć termin, a inny rodzaj pozwala upłynąć terminowi? W naszej opinii rozporządzenie w zakresie paragrafu 1 nie jest wystarczająco precyzyjne w stosunku ogólnymi praktykami w zakresie naliczania list płac oraz detalicznego poziomu raportowania zaliczek (na przykładzie PIT-11). Nasi klienci na listach płac naliczają przychody z wielu źródeł przychodu np. na jednej liście płac znaleźć się mogą przychody z:

 • Umowy o pracę
 • Umowy zlecenia 20% KUP
 • Umowy zlecenia 50% KUP
 • Zasiłku chorobowego
 • Honorarium za prawa autorskie (50% KUP)
 • Umowy o dzieło

W związku z tą różnorodnością podczas porównawczego ustalania podatku wg zasad 2022 i 2021 zdarzają się sytuacje w których:

 • dla jednego źródła przychodu zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiego źródła ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla sumy zaliczek z obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 1 par 1.
 • dla jednego źródła przychodu zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiego źródła ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla sumy zaliczek z obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 1 par 2.
 • dla jednego źródła przychodu zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiego źródła ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla sumy zaliczek z obu źródeł przychodów nie ma zastosowania ani ustęp 1 ani ust 2 par 1 (sumy są sobie równe).

Przychody można łączyć jedynie w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy ustawy PIT przywołane we wprowadzeniu do wyliczenia w par. 1 ust. 1 (czyli np. zgodnie z art. 31 ustawy PIT łączy się wynagrodzenie z pracy z zasiłkiem chorobowym wypłacanym przez zakład pracy). Nie można natomiast łączyć przychodów z umowy zlecenia z przychodami z umowy o dzieło (do przychodów z umowy o dzieło rozporządzenie nie ma zastosowania), podobnie jak przychodów z umowy o pracę z przychodami z umowy zlecenia.

Jak stosować rozporządzenie, gdy w jednym miesiącu przychód (np. z tytułu umowy o pracę) na pierwszej liście płac spełnia kryteria odroczenia zaliczki (ust 2 par 1 rozporządzenia), a przychód z kolejnej (np. z tytułu umowy zlecenia) powoduje sytuację odwrotną (ust 2 par 1 rozporządzenia)? Co zrobić w sytuacji, gdy:

 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiej ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 1 par 1.
 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiej ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 2 par 1.
 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 2 par 1 a dla drugiej ust. 1 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 1 par 1.
 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 2 par 1 a dla drugiej ust. 1 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca obu źródeł przychodów zastosowanie ma ustęp 2 par 1.
 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiej ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca nie ma zastosowania ani ustęp 1 ani ust 2 par 1 (sumy są sobie równe).
 • dla pierwszej listy zastosowanie ma ustęp 1 par 1 a dla drugiej ust. 2 par. 1 rozporządzenia. A dla całego miesiąca nie ma zastosowania ani ustęp 1 ani ust 2 par 1 (sumy są sobie równe).

Na gruncie ustawy o PIT nie łączy się przychodów z pracy na etacie z przychodami z umowy zlecenia, dla celów poboru zaliczki na podatek. Zasada ta ma zastosowanie również w rozporządzeniu, co oznacza, że zaliczka na podatek od przychodów z pracy na etacie, oraz zaliczka od przychodów z umowy zlecenia, płatnik  oblicza odrębnie. Odrębnie też ustala nadwyżkę lub ujemną różnicę.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Jak stosować rozporządzenie, gdy na tej samej liście płac naliczamy wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości przekraczającej limit 12 800 zł i z umowy zlecenia w wysokości mniejszej niż ten limit? Czy w takim rozliczeniu odraczamy zaliczki, jeżeli tak, to które? Czy w takim miesiącu można zastosować mechanizm opisany w par 1 ust 2, jeżeli mamy saldo odroczonych zaliczek z poprzednich okresów?

O poborze zaliczek nie decyduje liczba list płac. Zatem nawet w sytuacji, gdy na jednej liście płatnik zamieścił przychody z umowy o pracę oraz przychody z umowy zlecenia, to oblicza odrębne zaliczki. Jedną od przychodów z pracy na etacie, druga od przychodów z umowy zlecenia. Przy czym, w tym przypadku do przychodów z umowy o pracę  płatnik nie stosuje rozporządzenia (przychody ponad limit). Rozporządzenie płatnik stosuje tylko w odniesieniu do przychodów ze zlecenia.

Jak zastosować limit 12 800 PLN dla dwóch list płac z tego samego źródła przychodu? Jak postąpić ma płatnik, który rozlicza pracownikowi w jednym miesiącu dwie listy płac? Pierwszą na kwotę 12 700 brutto mieszczącą się w limicie 12 800 zł a druga w kwocie 110 zł. Dla pierwszej listy płac zastosowany został mechanizm odroczenia przedstawiony w rozporządzeniu. Druga lista płac z sumaryczną kwotą brutto w miesiącu powoduje wyłączenie miesiąca ze stosowania mechanizmu odroczenia.

Próba rozliczenia drugiej listy płac powoduje brak możliwości potrącenia zaliczki (wynikającej z bieżącej listy + oryginalnie odroczonej z poprzedniej listy) ze względu na to, że kwota tej zaliczki jest wyższa niż brutto wynikające z drugiej listy płac.

W przypadku przychodów z pracy na etacie każda kolejna wypłata dokonana w tym samym miesiącu (nawet z kilku list płac) musi uwzględniać wcześniejsze wypłaty. Zgodnie z art. 32 ustawy PIT zaliczka jest miesięczna i dotyczy dochodów (wszystkich dochodów) uzyskanych w danym miesiącu.  Odnośnie braku możliwości potrącenia zaliczki (zbyt niska kwota wypłaty) należy pobrać zaliczkę do wysokości tej wypłaty.

 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Badania

Liderzy
Symfonii

Po godzinach

Wybór
redakcji

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik