Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Druki ZUS – rodzaje i przeznaczenie

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

25 maja 2023

Formularze składane w ZUS przez płatników składek i osoby ubezpieczone dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe. Jakie druki możemy do nich zaliczyć i jakie właściwie jest ich przeznaczenie?

Formularze zgłoszeniowe płatnika składek

Jednym z rodzajów druków ZUS są formularze zgłoszeniowe płatnika składek:

 • ZUS ZPA  dokument wypełniany w celu zgłoszenia, zmiany lub korekty danych płatnika składek – osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (wyjątek stanowi zmiana danych identyfikacyjnych, które należy zgłaszać na druku ZUS ZIPA);
 • ZUS ZFA– druk wypełniany w celu zgłoszenia lub zmiany/korekty danych płatnika składek będącego osobą fizyczną (również z wyjątkiem danych identyfikacyjnych);
 • ZUS ZIPA  formularz zgłaszający zmianę danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej lub osobą fizyczną;
 • ZUS ZWPA– dokument wypełniany w celu wyrejestrowania płatnika składek – osoby fizycznej, prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej;
 • ZUS ZAA– informacja o adresach, pod którymi płatnik składek prowadzi działalność gospodarczą;
 • ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – nowych, zamkniętych oraz tych wymagających korekty.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej

Inny rodzaj formularzy ZUS to wnioski zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej:

 • ZUS ZUA –dokument wypełniany w celu zgłoszenia do ubezpieczeń, zmiany bądź korekty danych osoby ubezpieczonej (wyjątkiem są dane identyfikacyjne, które należy zgłosić na druku ZUS ZIUA);
 • ZUS ZCNA– druk umożliwiający zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zmianę lub korekty tych danych bądź zgłoszenie utraty uprawnień członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA lub nieistniejącym już ZUS ZCZA;
 • ZUS ZZA– formularz zgłaszający do ubezpieczenia zdrowotnego i pozwalający na zmianę lub korektę danych zgłaszanej osoby;
 • ZUS ZIUA– dokument wypełniany w celu zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZWUA druk mający na celu wyrejestrowanie danej osoby z ubezpieczeń lub zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.

Przeczytaj także: CRM – co to jest system CRM?

Formularze rozliczeniowe

Ostatnim rodzajem druków ZUS są formularze rozliczeniowe. Zaliczamy do nich:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa służąca do rozliczania składek i świadczeń wypłaconych w danym miesiącu, a także do korygowania danych – o ile w złożonej deklaracji rozliczeniowej wystąpił błąd;
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, służący także do korygowania danych w razie wystąpienia błędów;
 • ZUS RZA – raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, służący również do korekcji błędnych danych z raportu miesięcznego;
 • ZUS RSA – raport imienny o wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w opłacaniu składek – w tym przypadku również możemy skorygować na raporcie błędne dane z raportu miesięcznego.

Składanie formularzy ZUS

Formularze rozliczeniowe ZUS należy składać w terminach określonych przez ustawodawcę i obowiązujących konkretnego płatnika. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe mają obowiązek składania druku do 5. dnia następnego miesiąca. Płatników posiadających osobowość prawną – np. spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje czy spółdzielnie – obowiązuje termin do 15. dnia miesiąca. Pozostali płatnicy składek – m.in. spółki osobowe czy przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia – mogą składać druki do 20. dnia następnego miesiąca.

Przeczytaj także: Zmiana programu finansowo-księgowego w ciągu roku – czy to możliwe?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *