Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Ulga na złe długi – to musisz o niej wiedzieć

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

19 czerwca 2024

Ulga na złe długi pozwala na odzyskanie kwoty podatków VAT, PIT i CIT od niezapłaconych faktur przychodowych. Mogą z niej skorzystać Ci podatnicy, którym nie udało się ściągnąć należności od kontrahentów w ustawowym terminie. Umiejętnie zastosowana korzystnie wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, czym jest ulga na złe długi oraz kto i kiedy może z niej skorzystać!

Spis treści:

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Ulga na złe długi to mechanizm, który pozwala na zmniejszenie podatku należnego VAT, a także podatków PIT i CIT o kwotę nieściągalnych należności.
  • W przypadku podatku VAT, jej odliczenia dokonuje się poprzez korektę podatku należnego w JPK za okres, w którym dług stał się nieściągalny. Można z niej skorzystać dopiero po upływie 90 dni od terminu płatności, o ile klient nadal nie ureguluje należności.
  • Odliczenia ulgi na złe długi w PIT i CIT można dokonać jedynie w rocznym zeznaniu podatkowym. Służą do tego formularze: PIT/WZ dla osób fizycznych oraz CIT/WZ dla spółek posiadających osobowość prawną.

Ulga na złe długi – co to takiego?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nierzadko spotykają się z sytuacją, że kontrahenci nie opłacają swoich faktur w terminie. Taka praktyka może negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. Nie dość, że nie uzyskuje ono przychodów z tytułu zrealizowanej sprzedaży, to jeszcze od wystawionych w danym okresie faktur musi zapłacić należne podatki. Na szczęście na gruncie przepisów istnieją pewne mechanizmy, pozwalające odzyskać kwotę podatku zapłaconego od nieściągalnych wierzytelności. Wśród nich na uwagę zasługuje ulga na złe długi. Co to takiego?

Najogólniej mówiąc, to metoda pozwalająca przedsiębiorcy na pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę faktur, które nie zostały opłacone przez klientów. Dzięki niej możliwe jest obniżenie podatku o wartość nieściągalnych wierzytelności, które spełniają warunki przewidziane w ustawie. Jej odliczenia (w całości lub w części) dokonuje się w zeznaniu za ten rok podatkowy, w którym upłynął termin wymagalności należności. Warto przy tym dodać, że za wierzytelność nieściągalną uznaje się takie zobowiązanie, które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni, licząc od daty płatności wskazanej na fakturze lub w treści umowy.

Kto może skorzystać z ulgi na złe długi?

Z ulgi na złe długi można skorzystać podczas rozliczania podatku VAT, PIT oraz CIT. W każdym z tych przypadków zasady jej rozliczenia wyglądają jednak inaczej. Poniżej omawiamy najważniejsze różnice.

Ulga na złe długi w VAT

Czynny podatnik VAT ma prawo rozliczyć ulgę za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Wskazuje na to art. 89a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe szczególnie w przypadku dostaw towarów lub usług zrealizowanych na rzecz innego czynnego podatnika VAT.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy nielojalnym kontrahentem jest konsument lub podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT. Zgodnie z art. 89a ust. 2a ustawy o VAT, w takiej sytuacji ulgę na złe długi można rozliczyć jedynie w trzech przypadkach:

  • gdy dana wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz podlega postępowaniu egzekucyjnemu,
  • gdy wierzytelność została uwzględniona w rejestrze długów prowadzonym na poziomie krajowym,
  • gdy wobec danego dłużnika została ogłoszona upadłość konsumencka na podstawie odrębnych przepisów.

Aby jednak rozliczyć ulgę, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 3 lata. Powyższy termin liczy się jednak nie od daty na dokumencie, lecz od końca roku, w którym został przygotowany dany dokument. Co istotne, o fakcie skorzystania z ulgi na złe długi nie trzeba informować dłużnika. Inaczej wygląda to w przypadku urzędu skarbowego. Przepisy wskazują, że ulgę należy wykazać w pliku JPK_V7, w polach P15 – P20 oraz opisać jako „KorektaPodstawyOpodt”.

Zastosowanie ulgi a rozliczenie podatku VAT przez dłużnika

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, czynny podatnik VAT, który nie zapłacił za faktury w wymaganym terminie, ale w rozliczeniu podatku uwzględnił przysługującą mu kwotę odliczenia, ma obowiązek dokonania korekty wysokości podatku naliczonego za okres, w którym upłynął 90. dzień od ostatecznej daty płatności wskazanej na umowie lub na fakturze. Innymi słowy, musi on powiększyć podstawę opodatkowania o kwoty, z którymi zalega. W pliku JPK_V7M powinien również wypełnić pole K_46 (wpisując w nim znak „-„). Powyższy przepis nie ma zastosowania, gdy należność została uregulowana najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Ulga na złe długi a zapłata należności

Co w sytuacji, gdy dłużnik ureguluje swoją należność? Zarówno on, jak i Wierzyciel są zobowiązani dokonać ponownej korekty kwoty podatku VAT oraz podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym została dokonana zapłata. Stąd też konieczne będzie dodanie zapisu przywracającego wierzytelność w rejestrze VAT sprzedaży oraz w pliku JPK_V7. Dłużnik, który ureguluje swoje zobowiązanie już po dokonaniu korekty, może również zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została przez niego opłacona.

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Podatnicy, którzy chcą odliczyć ulgę na złe długi od podatków PIT i CIT, powinni pamiętać, że taka możliwość istnieje jedynie wówczas, gdy:

  • od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura lub umowa nie minęły jeszcze 2 lata,
  • przychody podatników, którzy chcą rozliczyć ulgę, są opodatkowane w Polsce,
  • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składane jest zeznanie podatkowe, dłużnik nie jest w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj także: Jakie zadania ma biuro rachunkowe? (symfonia.pl)

By skorzystać z ulgi na złe długi w rozliczeniu rocznym, podatnicy będący osobami fizycznymi powinni dołączyć do swojego zeznania podatkowego formularz PIT/WZ, czyli informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania. Spółki posiadające osobowość prawną wykazują z kolei ulgę w CIT-8 (w część E.5), a także wypełniają załącznik CIT/WZ.

Ważne: w celu uwzględnienia ulgi na złe długi w CIT i PIT wymienione wyżej warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. W przypadku podatku VAT postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź likwidacja nie mają natomiast żadnego wpływu na ulgę.

Jak wygląda rozliczenie podatków PIT i CIT w przypadku dłużnika? Analogicznie, jak miało to miejsce w podatku VAT, jest on zobowiązany do powiększenia podstawy opodatkowania o wysokość długów, a także do zapłaty należnego podatku.

Jak rozliczyć ulgę na złe długi?

Wprowadzenie korekt wynikających z zastosowania ulgi na złe długi może przysporzyć nieco trudności. By ułatwić sobie to zadanie, warto skorzystać z programu Symfonia Finanse i Księgowość. W zakładce Deklaracje > Ulga na złe długi > VAT znajdziesz należności i zobowiązania ulegające przeterminowaniu w wybranym okresie rozliczeniowym. Dzięki funkcji „generuj” łatwo przygotujesz dokumenty korekty dla wybranych na liście należności.  Za pomocą systemu możesz również ustawić konta, na których zaksięgowany zostanie VAT należny, VAT naliczony oraz przeksięgowanie VAT.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *