Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe obowiązki przedsiębiorców i sankcje za brak PPK

Elżbieta Czaplicka

Elżbieta Czaplicka

Długość czytania:

2 maja 2019

Ustawa wprowadzająca system Pracowniczych Planów Kapitałowych nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z uruchomieniem i wdrożeniem systemu. Obowiązki te są rozłożone w czasie – w zależności od okresu, w którym poszczególne organizacje będą przystępować do systemu. Przepisy wprowadzają także wiele surowych sankcji za nieprzestrzeganie zasad ustawowych.

Jakie podmioty i od kiedy mają obowiązek utworzenia PPK:

 • Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 lipca 2019 r.,
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r.,
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 lipca 2020 r.,
 • Pozostałe podmioty od 1 stycznia 2021 r. (także jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych)

HR na Szpilkach - Debata Ekspercka - PPK w pytaniach i odpowiedziach

Kto nie musi tworzyć PPK?

 • Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli żadna z osób zatrudnionych nie będzie podlegać PPK
 • Podmioty tworzące PPE, jeżeli zostały spełnione warunki umożliwiające wyłączenie (25% zatrudnionych, 3,5% składki)
 • Pracodawcy prywatni – np. ktoś, kto zatrudnia gosposię i ogrodnika do prywatnej rezydencji
 • Podmioty niemające statusu płatnika ZUS – skoro nie mają osób zatrudnionych, nie muszą tworzyć PPK
 • Przedsiębiorcy – mimo że płacą składki ZUS, nie podlegają pod PPK

Kary za nieprowadzenie PPK

Ustawodawca przewidział szereg sankcji nie tylko w sytuacjach, w których przedsiębiorcy unikają zawierania umów o utworzenie bądź zarządzanie PPK, ale nawet sankcje indywidualne za nieuprawnione nakłanianie do rezygnacji z udziału w programie.

Niezawarcie umowy o zarządzanie

Ustawa przewiduje, że podmiot zatrudniający albo osoba zobowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Jak wspierać pracowników w efektywnej pracy na odległość

Milionowe sankcje za niezawarcie umowy o prowadzenie

Ustawodawca wprowadził wysokie kary dla podmiotów, które uchylają się od obowiązku zawarcia umów o prowadzenie PPK. Ustawa mówi m.in., że podmioty, które w jakiś sposób uchylają się od obowiązku wprowadzenia programu, podlegają karze grzywny od 1 000 zł do aż 1 000 000 zł. Dotyczy to podmiotów, które:

 • nie dopełnią obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
 • nie dopełnią obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłoszą wymaganych ustawą danych lub zgłoszą nieprawdziwe dane albo udzielą w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówią ich udzielenia,
 • nie prowadzą dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Ustawa przewiduje także wiele innych rodzajów sankcji. Przykładowo za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK podlega karze grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w swojej firmie w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Niemniej surowe sankcje dotyczą osób, które mimo braku do tego uprawnień używają określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” w ramach prowadzonej działalności lub reklamy. W tym przypadku ustawodawca przewiduje sankcje grzywny do 1 000 000 zł lub nawet pozbawienia wolności do trzech lat. Takiej samej wysokości grzywny są przewidziane za naruszenie zakazu akwizycji.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik