Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czwarta kohorta pracodawców wdraża PPK już w kwietniu

Oskar Sobolewski

Oskar Sobolewski

Długość czytania:

16 kwietnia 2021

Już w najbliższych tygodniach ostania kohorta pracodawców (co do zasady podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób zatrudnionych) będzie miała obowiązek utworzenia PPK. W pierwszej kolejności do 23 kwietnia pracodawcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK a najpóźniej do 10 maja powinny zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Po tym terminie, wszyscy pracodawcy w Polsce co do zasady będą prowadzili PPK. Nieterminowe zawarcie umów w ramach PPK nakłada na pracodawcę ryzyko otrzymania kary grzywny. Warto podkreślić, że w tej grupie pracodawców są również mikroprzedsiębiorcy, którzy będą mogli w ogóle nie tworzyć PPK, jeżeli spełnią odpowiednie warunki.

Obowiązki pracodawców w związku z PPK

Pracodawcy mogą poinformować pracowników, kogo pracodawca postanowił wybrać i w jakim podmiocie będzie prowadzone PPK, czyli z kim pracodawca do 23 kwietnia będzie miał zawartą umowę o zarządzanie PPK. W drugiej kolejności, najpóźniej 10 maja muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. To oznacza, że do tego dnia pracodawca będzie miał obowiązek przekazania listy uczestników do instytucji finansowej. O fakcie zawarcia umowy o prowadzenie PPK wszystkich uczestników poinformuje instytucja finansowa przesyłając wyciąg najważniejszych informacji z umowy o prowadzenie PPK.

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Ważne – jeżeli pracownik albo obowiązkowo oskładkowany zleceniobiorca (składka emerytalna i rentowa) nie chce w ogóle zostać zapisany do PPK, to od 1 stycznia 2021 roku może składać do pracodawcy deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli złoży ją przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, to nie zostanie zapisany do PPK w ogóle. Będzie mógł ją jednak złożyć w późniejszym terminie już jako uczestnik PPK.

Jak naliczać wpłaty do PPK?

Pierwsza wpłata do PPK jest naliczana od wynagrodzenia (albo innego obowiązkowo oskładkowanego świadczenia np. nadgodziny) wypłaconego po zawarciu mowy o prowadzenie PPK. W przypadku ostatniej kohorty będzie to miało miejsce najczęściej pod koniec maja 2021 roku; np. pracodawca wypłaca wynagrodzenie w dniu 28 maja 2021 roku i w tym dniu potrąca pierwszą wpłatę do PPK (1.5% jako wpłata pracodawcy i co do zasady 2% jako wpłata uczestnika), natomiast do instytucji finansowej będzie miał czas na jej przekazanie do 15 czerwca 2021 roku. Jeżeli wynagrodzenie po raz pierwszy zostanie wypłacone na początku czerwca to analogicznie wpłata będzie musiała zostać odprowadzona do 15 lipca 2021 roku. Nie jest rekomendowane przekazywanie wpłaty PPK w tym samym miesiącu co potrącenie ze względu na problem jaki może się pojawić po stronie pracodawcy w momencie kiedy uczestnik PPK złoży deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat w tym samym miesiącu, w którym miało miejsce potrącenie wynagrodzenia.

Wpłatę do PPK potrącamy od całego wynagrodzenia, patrząc kasowo na moment wypłaty. Nie ma znaczenia, czy świadczenie przysługuje za okres w którym pracownik był lub nie był uczestnikiem PPK. Jeżeli wypłacimy w dniu 20 maja 2021 roku nagrodę za I kwartał 2021 roku, kiedy PPK jeszcze nie obowiązywało to i tak obowiązkiem pracodawcy jest dokonać potrącenia z takiej nagrody wpłaty do PPK.

Należy pamiętać, że do PPK będziemy zapisywali osoby, które mają trzymiesięczny staż pracy u pracodawcy, liczony w podmiocie zatrudniającym, a drugim warunkiem zapisania jest wiek osoby zatrudnionej. Osoby w wieku 18 – 54 lata zapisujemy automatycznie do PPK (chyba, że zrezygnują z oszczędzania w PPK), natomiast osoby w wieku 55 – 69 lat zapiszemy na ich wniosek (ta grupa pracowników musi zostać przez pracodawcę poinformowana o możliwości uczestnictwa w PPK).

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK

Najmniejsze podmioty zatrudniające, będące mikroprzedsiębiorcami, mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK. Jest to jedyna grupa pracodawców, która ma możliwość całkowitego „wyłączenia się” z procesu tworzenia PPK, poza pracodawcami, którzy prowadzą PPE na odpowiednich warunkach. Aby jednak tak się stało, muszą zaistnieć pewne warunki. Wszystkie osoby w wieku 18 – 54 lata przed dniem 23 kwietnia 2021 roku muszą przekazać pracodawcy deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i żadna z osób w wieku 55 -69 lat nie może się do PPK zapisać, w takiej sytuacji pracodawca będący mikroprzedsiębiorcą w ogóle nie będzie musiał tworzyć PPK. Jeżeli w przyszłości któryś z pracowników zdecyduje się uczestniczyć w PPK, to pracodawca będzie miał obowiązek utworzenia PPK.

Przypomnijmy – status mikroprzedsiębiorcy posiada przedsiębiorca, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie poniższe przesłanki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat PPK w najmniejszych podmiotach, wybierz książkę Oskara Sobolewskiego: PPK dla mikroprzedsiębiorcy

KiP Badania medycyny pracy

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik