Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – najważniejsze pytania (część 4)

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

3 lutego 2022

Polski Ład – najważniejsze pytania (część 4)

Prezentujemy kolejną część pytań wraz z odpowiedziami, które zadają specjaliści ds. kadr i płac oraz księgowości, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inne zainteresowane regulacjami Polskiego Ładu osoby.

 

Czy emeryt prowadzący działalność gospodarczą, z której płaci tylko składkę zdrowotną, skorzysta ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł?

Pytanie nie precyzuje, o jakie zwolnienie chodzi. Można jedynie przypuszczać, że o tzw. ulgę dla seniora, zwaną też PIT-0 dla seniora. Ulgą tą objęte są miedzy innymi przychody z działalności gospodarczej, a to oznacza, że co do zasady podatnik może z niej korzystać. Trzeba tylko sprawdzać, czy podatnik spełnia wszystkie warunki dotyczące tej preferencji, czyli np. wiek.

 

Czy są kalkulatory, gdzie można sobie teoretycznie wyliczać kwoty i czy dany pracownik będzie się „łapał” w ulgę dla klasy średniej?

Widełki ulgi dla klasy średniej oraz wzór do wyliczenia jej wysokości są podane w ustawie o PIT. Podatnik „łapie się” na ulgę dla klasy średniej, jeśli rocznie (z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej) uzyska podlegające opodatkowaniu przychody na skali podatkowej w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Jednak w przypadku działalności gospodarczej chodzi o przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ZUS.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

2 stycznia pracownik kończy 65 lat, pozostaje w zatrudnieniu – czy wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2022 może być objętą ulgą PIT-0?

Jeśli wynagrodzenie zostanie wypłacone po 2 stycznia, to kwota tego wynagrodzenia może być objęta ulga PIT-0 dla seniora, na zasadach określonych dla tej preferencji.

 

Czy osoba, która uzyska prawo do emerytury w ciągu 2022 roku, a ma tylko działalność gospodarczą, to od momentu nie przejścia na przysługującą emeryturę może skorzystać z ulgi brak PIT (liniowy)?

Tak, może skorzystać, jeśli spełnione są pozostałe warunki, dotyczące np. wieku.

 

W jaki sposób obliczyć ulgę dla emeryta (pomostowego) prowadzącego działalność gospodarczą. Czy należ sumować te dwa dochody? W jaki sposób obliczać ulgę?

Z pytania nie wynika o jaką ulgę chodzi, czy o PIT-0 dla seniora, czy o ulgę dla klasy średniej. Niemniej jednak, zarówno dla potrzeb PIT-0 dla seniora oraz ulgi dla klasy średniej, nie uwzględnia się przychodów z emerytury. Ponadto warunkiem korzystania z PIT-0 dla seniora jest niepobieranie niektórych świadczeń emerytalnych (wprost wskazanych w ustawie).

 

W przypadku gdy oboje partnerzy mając po dwoje swoich dzieci (łącznie 4), czy wówczas należy im się ulga dla rodzin 4+?

Aby zastosować ulgę dla rodzin 4+, podatnik musi mieć co najmniej 4 dzieci. W liczbie tej nie uwzględnia się dzieci partnera.

 

Jak połączyć status emeryta (60+) pobierającego świadczenie emerytalne z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej? Wysokość świadczenia emerytalnego wyczerpuje ulgę podatkową?

Z pytania nie wynika, o jaką ulgę chodzi. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwotę zmniejszającą podatek (która jest odpowiednikiem kwoty wolnej od podatku), to nie może być zwielokrotniana w ciągu roku przy poborze zaliczek. Zatem jeśli jest stosowana przy obliczaniu zaliczki od emerytury, to nie może być stosowana przy obliczaniu zaliczki dla działalności gospodarczej.

 

Z jakich ulg podatkowych może korzystać podatnik podatku liniowego?

Podatnik tzw. podatku liniowego może skorzystać z ulg, które przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich m.in.:

– PIT-0 dla seniorów, PIT-0 dla rodzin 4+ oraz ulga dla powracających (art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 i 154 ustawy PIT);

– ulga B+R;

– ulga na tzw. innowacyjnych pracowników;

– możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek;

– możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;

– tzw. ulga sponsoringowa, czyli odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę;

– tzw. ulgę na zabytki.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Jak obliczyć przychód/dochód, jeśli ktoś prowadzi działalność na ryczałcie oraz pracuje?

Polski Ład nie zmienił zasad ustalania przychodu oraz dochodu, w tym pracownika.

 

Przychodem z pracy na etacie są  otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona.

Natomiast przychodem dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane, o których mowa w art. 14 ustawy PIT w przypadku działalności gospodarczej, a w przypadku najmu kwoty faktycznie otrzymane.

 

Czy płatnik wynagrodzeń może stosować ulgi, dla młodych, dla rodzin wielodzietnych i dla emerytów dla poniższej grupy osób? Jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniamy na umowy, których podstawą jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu tych umów wypłacamy im co miesiąc wynagrodzenie:

– rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka

– osoby do pomocy w rodzinach zastępczych i RDD

Podstawa prawna umów- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 54. [Rodzina zastępcza niezawodowa] 1. Z rodziną zastępczą (…), starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

  1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia.

Art. 62. [Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka] 1. Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Art. 64. [Zatrudnienie osoby zajmującej się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka] 1.(…)

  1. Osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zatrudnia się na podstawie:

2) umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

We wszystkich tych ulgach mowa jest o umowach zlecenia, a to nie są umowy zlecenia  – do nich stosujemy tylko przepisy dot. zlecenia. Czy do takich umów mogę stosować ulgi?

 

Umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, nie jest umową zlecenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jest to umowa cywilnoprawna, do której jedynie stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Tym samym do przychodów otrzymanych na podstawie umowy o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej zawodowej, nie ma zastosowania ulga dla młodych, ani nowo wprowadzone ulgi, czyli np. PIT-0 dla seniora.

 

 

 

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

 

Czy w przypadku wynagrodzenia dla członków zarządu, do zapłaty jest pełen ZUS czy tylko składki zdrowotne?

Członkowie zarządu, jako osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, są objęci od 1.01.2022 r. wyłącznie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Czy cos się zmienia przy Radach Nadzorczych na podstawie powołania?

Osoby te nadal podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych jeśli są wynagradzane  z tytułu pełnienia tej funkcji. Ponadto podlegają z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jeśli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast, jeśli nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Polski i są objęte ubezpieczeniami społecznymi jako członkowie RN to podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem.

 

Jak po zmianach wygląda kwestia obowiązku zgłaszania do ZUS wynagrodzeń na podstawie powołania członków zarządów wspólnot mieszkaniowych?

Zgłoszone do ubezpieczenia jako osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem powinny być te osoby, które uzyskują przychód zaliczany do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Pozostałe osoby nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba, że na wykonywanie tych funkcji została z nimi zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenia/o świadczenie usług.

 

Dlaczego trzeba zapłacić całą składkę za grudzień do ZUS a nie tylko zdrowotną?

Jeśli płatnik chciał skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej od podatku, mógł opłacić składkę za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Przy czym nie każdy płatnik mógł precyzyjnie oszacować wysokość składki zdrowotnej, gdyż jest ona w 2022 r. zależna od przychodu lub dochodu. Tak samo w przypadku oszacowania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne jeśli w 2022 r. płatnik będzie np. korzystał z tzw. Małego ZUS Plus, gdyż składki te będą zależne od dochodu osiągniętego w 2021 r.

Jeśli jednak płatnik się na to zdecydował, to musiał uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany. W przypadku zatem podlegania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego płatnik musiał opłacić składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli płatnik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, to opłaca wyłącznie składkę zdrowotną.

Składki opłacane są jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Nie ma oddzielnych wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Zawsze musi to być pełna wpłata wszystkich należnych składek, gdyż każda wpłata jest rozliczania proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczania i fundusze, także na zaległości. Zbyt niska kwota wpłaty mogłaby zostać rozliczona na inne należności niż oczekiwał tego płatnik.

Mimo opłacenia składek w grudniu 2021 r. płatnik zobowiązany jest je rozliczyć w nowych dokumentach ZUS DRA składanych przez cały 2022 rok. W dokumentach składanych co miesiąc będzie wskazywał formę opodatkowania oraz ustaloną od dochodu lub przychodu podstawę wymiaru i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie płatnika składek nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za wcześniejsze okresy. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za miesiące 2022 r. będzie musiała zostać dopłacona.

 

Jak wyliczyć składkę zdrowotna dla podatnika podatku liniowego wpłacającego uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

W przypadku przedsiębiorców składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana od podstawy jej wymiaru ustalanej odrębnie w zależności od formy opodatkowania przychodów z tej działalności. Inaczej przepisy określają podstawę wymiaru dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala lub podatek liniowy), inaczej dla stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jeszcze inaczej gdy będzie to karta podatkowa.

Szczegółowe informacja w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

 

Jak będzie naliczana składka zdrowotna przedsiębiorcy?

W przypadku przedsiębiorców składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana od podstawy jej wymiaru ustalanej odrębnie w zależności od formy opodatkowania przychodów z tej działalności. Inaczej przepisy określają podstawę wymiaru dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala lub podatek liniowy), inaczej dla stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jeszcze inaczej gdy będzie to karta podatkowa.

Szczegółowe informacja w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

 

Czy emeryt o emeryturze 15 000 zł (brak przychodu z działalności) czy będzie płacił składkę zdrowotną z działalności gospodarczej?

Tak. Obowiązek ubezpieczenia tak jak dotychczas istnieje z każdego tytułu ubezpieczenia. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia ze składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, ale pod pewnymi warunkami, m.in. warunkiem takim jest uzyskiwanie świadczenia emerytalnego w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia.

 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: