Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

18 września 2023

Obcokrajowiec przebywający na terenie Polski ma prawo do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel naszego kraju. Musi on jednak spełniać pewne warunki związane m.in. z zezwoleniem na pobyt czy obywatelstwem. Jak przebiega zakładanie jednoosobowej firmy przez cudzoziemca w Polsce?

Niezbędne warunki

Zanim cudzoziemiec przystąpi do rejestracji działalności gospodarczej, musi upewnić się, czy spełnia niezbędne wymogi. Ma on prawo do prowadzenia firmy na terenie naszego kraju w przypadku, gdy posiada obywatelstwo jednego z kraju UE, status uchodźcy, Kartę Polaka lub zezwolenie na pobyt stały bądź czasowy jako długoterminowy rezydent UE. Dotyczy to również przebywających w Polsce członków rodziny obcokrajowca, w tym członków rodziny cudzoziemca ze statusem rezydenta długoterminowego UE, przyznanym przez inny kraj niż Polska. Co więcej, warunek związany z pobytem czasowym obowiązuje także obcokrajowców studiujących na terenie naszego kraju czy osób, które pozostają w związku małżeńskim z polskim obywatelem zamieszkującym na terytorium Polski. Możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej mają także cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą i posiadający zgodę na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych oraz członkostwo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto firma może być prowadzona przez obcokrajowców z zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielonym w związku z kontynuowaniem już prowadzonej działalności na podstawie wpisu do CEIDG. Niezbędny do założenia jednoosobowej – i każdej innej – działalności gospodarczej online jest także numer PESEL.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jeżeli obcokrajowiec spełnia jeden z powyższych warunków, może przystąpić do rejestracji działalności gospodarczej. Nie różni się ona niczym od tej dokonywanej przez obywatela naszego kraju. Podstawą jest złożenie wniosku CEIDG-1. Można zrobić to zarówno w urzędzie miasta lub gminy, jak i za pośrednictwem poczty czy Internetu, np. przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Formularz jest dostępny dla przyszłych przedsiębiorców na stronie internetowej ministerstwa, a także na stronie e-PUAP. Oprócz podstawowych informacji takich jak dane wnioskującego, data rozpoczęcia prowadzenia działalności czy miejsce jej  prowadzenia należy podać w nim numer karty pobytu czasowego lub stałego i wskazać, kto będzie odpowiedzialny za firmową księgowość. Od 2017 obowiązkowy element formularza
w przypadku cudzoziemców stanowi również oświadczenie, czy przyszły przedsiębiorca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdujących się na terenie RP nieruchomości. Rejestracja jednoosobowej firmy jest całkowicie bezpłatna. Podczas wypełniania wniosku konieczne jest podjęcie decyzji związanej z formą opodatkowania firmy – skalą podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po wpisie do CEIDG obcokrajowiec otrzyma numery NIP oraz REGON.

Rejestracja w ZUS-ie i US

Oprócz złożenia wniosku CEIDG-1 obcokrajowiec – podobnie jak obywatel Polski – musi zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a jeśli chce być czynnym podatnikiem VAT – również w Urzędzie Skarbowym. W kwestii ubezpieczenia należy sugerować się zasadą, że można podlegać mu wyłącznie w jednym kraju i tylko w nim trzeba opłacać składki. Mowa o państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania obcokrajowca, o ile wykonuje w nim większą część pracy lub o państwie, w którym znajduje się centrum interesów dla jego działalności, o ile nie zamieszkuje on kraju, w którym wykonuje większą część pracy. Do obliczenia znacznej części działalności niezbędna jest znajomość czasu pracy, obrotu, dochodu czy liczby wykonywanych usług.

Przeczytaj także: Ewolucja oprogramowania do księgowości. Jak zmieniło się zarządzanie finansami firm? – Symfonia

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *