Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)

Debiutujący przedsiębiorcy często zastanawiają się, jaką formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrać. Wielu z nich, chcąc skorzystać z różnego rodzaju ulg, decyduje się na rozliczanie podatku na zasadach ogólnych.  Kiedy takie rozwiązanie faktycznie okaże się korzystne? Z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć, wybierając opodatkowanie według skali podatkowej?

 

Spis treści:

 

Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najczęściej stosowaną formą obliczania PIT od dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty w ciągu roku kalendarzowego dochód, czyli kwota wynikająca z pomniejszenia uzyskanych przychodów o poniesione koszty. Taki model rozliczeń oznacza, że dla oszacowania wysokości dochodu podatnik musi prowadzić nie tylko ewidencję sprzedaży, ale także ponoszonych wydatków.

 

Podatek na zasadach ogólnych – o tym warto pamiętać

Debiutujący przedsiębiorcy, którzy zdecydują się odprowadzać podatek na zasadach ogólnych, nie muszą zgłaszać tego faktu do urzędu skarbowego. Wybór tej formy opodatkowania następuje bowiem automatycznie, o ile podatnik w momencie rejestrowania działalności gospodarczej nie zdecyduje się na inne rozwiązanie. Zgłoszenia należy jednak dokonać, jeśli przedsiębiorca zechce zmienić sposób rozliczania się z fiskusem (np. rezygnując z opodatkowania na zasadzie ryczałtu). Informację o wyborze nowej formy opodatkowania należy przesłać nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód podatkowy w danym roku.

 

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – ile wynosi?

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych wymaga zastosowania stawek przewidzianych w skali podatkowej.   Ich poziom zależy od wysokości progu dochodowego. Jeśli nie przekroczy on 120 tys. zł, stawka podatku wynosi 12%. Podczas ustalania wysokości zobowiązania uwzględnia się jednak tzw. kwotę wolną od podatku. Dochód przekraczający wspomniany wyżej próg opodatkowany jest za pomocą stawki 32%. Należną daninę pomniejsza się jednak o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi obecnie 3600 zł.

 

Jak obliczyć podatek na zasadach ogólnych?

Wielu debiutujących przedsiębiorców zastanawia się, jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Aby ustalić jego wysokość, w pierwszej kolejności należy określić podstawę opodatkowania. Tą jest dochód, czyli przychód podatnika pomniejszony o koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sam schemat rozliczania podatku na zasadach ogólnych wygląda natomiast następująco:

Przypadek I: gdy podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 120 tys. zł

Wysokość podatku = podstawa opodatkowania x 12% – 3600 zł

Przypadek II: gdy podstawa opodatkowania przekracza kwotę 120 tys. zł

Wysokość podatku = 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 tys. zł

 

Zalety opodatkowania na zasadach ogólnych

Opodatkowanie według skali podatkowej może być opłacalne dla osób fizycznych o stosunkowo niskich dochodach. Stawka obowiązująca dla I progu podatkowego (12%), jest bowiem korzystniejsza od tej, jaką muszą stosować przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy. Im jednak wyższe dochody, wyraźnie przekraczające próg, zasady ogólne stają się mniej opłacalne, choć też nie zawsze. Dlaczego? Ponieważ w opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatnik może rozliczać ulgi, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jeśli zatem pomimo wysokich dochodów jednego małżonka drugi wykazuje niskie dochody lub nie ma ich wcale, może się okazać, że opłacanie podatku na zasadach ogólnych będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Kolejną z zalet, jakie niesie ze sobą obliczanie podatku na zasadach ogólnych, jest także zaliczanie do kosztów działalności gospodarczej różnego rodzaju wydatków związanych z jej prowadzeniem. Co więcej, podatnik ma także prawo do rozliczania strat z okresów ubiegłych. Wszystko to oznacza, że każdy udokumentowany koszt kwalifikowany (tzn. taki, którego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zakwestionują organy skarbowe), pomniejszy podstawę opodatkowania i tym samym wpłynie na obniżenie kwoty podatku dochodowego.

 

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych – jakie ma wady?

Niewątpliwą wadą opodatkowania według skali jest wysoka stawka podatku od dochodów przekraczających limit I progu. Wynosi ona bowiem aż 32%. Innym minusem jest znacznie większa ilość formalności związanych z ewidencją (konieczność rejestracji nie tylko przychodów, ale także wszystkich kwalifikowanych wydatków) w porównaniu do ryczałtu. Podatnik zobowiązany jest ponadto prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz sporządzać na koniec roku kalendarzowego spis z natury, w którym należy ująć m.in. nabyte materiały i towary. Oczywiście obowiązki ewidencyjne i prowadzenie księgowości można zlecić specjalistom z biura rachunkowego.

 

Wady i zalety rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych – porównanie

Podsumowując, do zalet opodatkowania według skali podatkowej zaliczyć można:

 • stosunkowo niską stawkę podatku (12%) dla dochodu rocznego poniżej 120 000 zł;
 • możliwość rozliczania PIT z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności i pozyskaniem przychodów;
 • możliwość wykorzystania ulg podatkowych (w tym ulgi na dzieci);

Wady opodatkowania według skali podatkowej to:

 • wysoka stawka podatku (32%) dla dochodów powyżej 120 000 zł;
 • obowiązki związane z ewidencją i przetwarzaniem informacji o kosztach firmowych.

 

Ulgi i odliczenia w PIT według skali podatkowej

Podatnik rozliczający podatek na zasadach ogólnych może skorzystać z dwóch kategorii odliczeń: zmniejszających podstawę opodatkowania lub podatek do zapłaty.

Odliczenia zmniejszające dochód to m.in.:

 • wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – do limitu określonego dla danego roku podatkowego;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga na badania i rozwój;
 • składki na ubezpieczenie społeczne poniesione w roku podatkowym;
 • ulga na Internet;
 • ulga na leki;
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny (z orzeczeniem o niepełnosprawności);
 • darowizny – np. na cele charytatywno-opiekuńcze.

Odliczenia zmniejszające podatek do zapłaty:

 • ulga na dzieci (ulga prorodzinna);
 • ulga abolicyjna – za pracę za granicą.

 

Zaliczki i rozliczenie roczne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Z opcji kwartalnego rozliczenia podatku mogą skorzystać tzw. mali podatnicy, a zatem ci przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody roczne poniżej równowartości 2 mln euro, a także firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zaliczki PIT należy wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). W ciągu roku podatnik nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji podatkowych związanych z rozliczaniem PIT, natomiast do 30 kwietnia musi złożyć roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (deklarację PIT-36).

 

Podatek liniowy czy zasady ogólne: którą formę opodatkowania wybrać?

Przedsiębiorcy uzyskujący wysokie dochody często zastanawiają się, która forma opodatkowania bardziej im się opłaca: podatek liniowy czy zasady ogólne. Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od sytuacji podatnika. Niewątpliwą zaletą podatku liniowego jest stała stawka podatku (niezależna od wysokości uzyskiwanych dochodów). W przypadku zasad ogólnych przedsiębiorca może jednak skorzystać z różnego rodzaju ulg zmniejszających wysokość podstawy opodatkowania, jak i kwotę należnego podatku. Wybór konkretnego rozwiązania warto zatem poprzedzić szczegółową analizą różnych   form opodatkowania.