Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Ocenianie pracownika w pracy zdalnej – efektywne metody oceny pracowników zdalnych 

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

24 października 2022

Okres lockdownu w czasie pandemii koronawirusa wymusił na przedsiębiorstwach przejście na pracę zdalną. Wraz z nową formą pracy, pojawiła się konieczność dostosowania wielu procedur z obszaru HR do nowej rzeczywistości. Jednym z nich jest kwestia oceny pracownika w czasie pracy zdalnej. Jakie są efektywne metody oceny pracowników zdalnych? Podpowiadamy w poniższym artykule.  

W polskich przedsiębiorstwach stosuje się różne systemy lub procedury, oceniające postępy pracy pracowników oraz ich ogólną postawę wobec wartości firmy. Najczęściej oceny odnoszą się do pewnych okresów, np. roku, miesiąca czy kwartału.  

Ocena okresowa ma na celu określenie postępów konkretnego pracownika lub zbadanie, dlaczego wyznaczone cele nie zostały zrealizowane. Bardzo często także oceny pracowników służą zbadaniu potrzeb rozwojowych pracownika i określeniu np. szkoleń czy kursów, z których mógłby skorzystać.  

Efektywna ocena w czasie pracy zdalnej  

W czasie pracy zdalnej przełożeni nie są w stanie na bieżąco obserwować postępów pracy swoich podwładnych. Okazało się, że firmy muszą wdrożyć nowe mechanizmy i sposoby oceniania pracowników zdalnych. Praca zdalna okazała się dużym wyzwaniem także dla działów kadrowych oraz HR, właśnie w kontekście organizacji takich procesów, jak dokonywanie okresowych ocen pracowników. 

 

Korzyści z prowadzenie systematycznej oceny pracowniczej:  

  • weryfikacja wywiązywania się z obowiązków pracowniczych; 
  • umożliwia poprawę wydajności i efektywności pracy; 
  • daje możliwość zaważenia sukcesów pracowników; 
  • umożliwia pracodawcy śledzenie postępów i rozwoju pracowników; 
  • daje podstawy do obiektywnej oceny w procesach kadrowych; 
  • zwiększa szanse pracowników na poszerzania kompetencji, przez dostrzeganie potrzeb szkoleniowych; 
  • pomaga pracownikom sprawniej budować swoją ścieżkę kariery; 
  • wspomaga niwelowanie luk kompetencyjnych między członkami zespołów; 
  • usprawnia komunikację między pracownikami i kierownictwem.  

Symfonia ERP Kadry i Płace

Program zawsze zgodny z przepisami prawa!

Praca zdalna – metody oceny pracownika 

W czasie pracy zdalnej lub hybrydowej konieczne stało się określenie obiektywnych wskaźników oceny pracowniczej, badającej rzeczywiste rezultaty pracy.  Ważne, by proces oceniania pracownika odzwierciedlał firmową strategię rozwoju oraz wartości i cele przedsiębiorstwa. Proces oceny powinien być powiązany z wcześniej ustalonymi celami – zarówno indywidualnymi dotyczącymi rozwoju samego pracownika, jak i strategicznymi celami przedsiębiorstwa.  

Warto także pamiętać, że proces oceny pracowników powinien być – zgodnie z Kodeksem pracy – sprawiedliwy i obiektywny. Natomiast w kwestii kryteriów oceniania, ustawa daje dowolność pracodawcy.  

 

Jak dać obiektywny feedback? 

Dobrym sposobem, by dać pracownikowi obiektywny feedback, jest odbycie rozmowy oceniającej. Pełni ona wówczas kilka istotnych funkcji:   

Motywacyjną – rozmowa oceniająca może być elementem budującym motywację pracownika i więź z organizacją.  

Dostarczenie wiedzy – feedback zwiększa wiedzę pracownika na temat jego pracy oraz postawy, w odniesieniu do pozostałych członków organizacji. Właściwie przekazana ocena będzie dla pracownika wartościową informacją, którą może wykorzystać do zwiększenia swojego potencjału i efektywności w pracy.  

Rozwojową – dobre rozmowy oceniające pomagają pracownikowi się rozwijać. W czasie takiej rozmowy pracownik także powinien mieć możliwość pokazania swojego spojrzenia zarówno na własną pracę, jak i na rozwój całej firmy.   

 

Proces oceniania pracownika, szczególnie w okresie pracy zdalnej, wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi. Najczęściej są one w gestii działu kadrowego bądź HR. W przypadku rozmowy z przełożonym, o ile nie może ona odbyć się w siedzibie firmy, niezbędne są sprawdzone już w organizacji komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań online. Pozostałe elementy procesu oceniania mogą wymagać jednak bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych. Niekiedy stanowią one część pakietu aplikacji do zarządzania procesami kadrowymi i HR.  

 

 

Praca zawsze z Tobą – możliwość, nie konieczność.

Poznaj Symfonia ERP e-Pracownik

Dobre praktyki w procesie oceny w trzech krokach: 

Samoocena pracownika 

Pracownik najpierw wypełnia formularz samooceny, aby manager mógł poznać jego perspektywę na zrealizowane zadania.  

Ocena organizacji 

W idealnym procesie oceny feedback powinni też dawać członkowie zespołu, główni odbiorcy pracy danej osoby, główni interesariusze.  

Ocena kierownika 

Ostateczna ocena, biorąc pod uwagę samoocenę pracownika, ocenę organizacji oraz ocenę zespołu. Rzadko bowiem zdarza się we współczesnej gospodarce, by odbiorcą pracy danego pracownika był jedynie kierownik. Dlatego warto by w swojej ocenie posiłkował się samooceną pracownika, a następnie oceną zespołu (organizacji). Dzięki temu ocena dokonana przez kierownika nie będzie subiektywna.  

 

Czasami jednak firmy decydują się na odrębne aplikacje, dedykowane tylko samemu procesowi oceny. Z pewnością narzędzia IT ułatwiają nie tylko pracę działu HR, ale także każdemu z ocenianych pracowników oraz ich przełożonych. Tego rodzaju narzędzia najczęściej posiadają odpowiednie moduły czy rozwiązania do dokonywania samooceny przez pracownika. Wysyłają powiadomienia o zbliżających się terminach, czy to samej oceny, czy rozmowy z przełożonym. Stanowią też doskonałą podstawę do dokonania obiektywnej oceny na podstawie konkretnych, wcześniej określonych wskaźników, nie polegając wyłącznie na subiektywnym wrażeniu, jakie można wywrzeć podczas rozmowy.  

 

Wnioski z oceny pracownika 

Aplikacje posiadają często wbudowane arkusze do przeprowadzenia oceny na poszczególnych etapach tego procesu. Po zakończeniu procesu automatycznie wysyłają podsumowanie oceny wraz z najważniejszymi wnioskami czy informacją zwrotną. Dzięki temu ocena pracownika może finalnie przyczynić się do efektywniejszej i wydajniejszej pracy, nie tylko pojedynczego pracownika, ale całych zespołów.  

Ocena pracownicza, szczególnie w okresie tak bardzo rozpowszechnionej już pracy zdalnej, powinna być elementem szerokiej strategii rozwoju zarówno pracownika, jak i całej organizacji. Systematycznie prowadzone oceny pracownicze pozwalają śledzić postępy konkretnych osób oraz umożliwić ocenę przedsiębiorstwa, jako organizacji umożliwiającej rozwijanie skrzydeł przez pracowników. 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Przywództwo

Wynagrodzenia

Zarządzanie
personelem

Zatrudnianie

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik