Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wynagradzanie kierowców w transporcie międzynarodowym: zmiany w przepisach

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

26 września 2023

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadza wiele istotnych zmian, które mają na celu uregulowanie i usprawnienie procesu wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym. W obliczu tych zmian, przedsiębiorcy działający w branży transportowej powinni dokładnie przeanalizować nowe przepisy i dostosować się do nich, by zapewnić zgodność z prawem i optymalizację kosztów działalności.

W lipcu 2023 roku, ustawodawca wprowadził istotne modyfikacje w zakresie wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym. Te zmiany mogą mieć fundamentalne konsekwencje dla przedsiębiorstw transportowych i ich pracowników.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 28.07.2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1523). Dotyczą one m.in. sposobu ustalania podstawy opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym

Omawiane przepisy weszły w życie z dniem 19.08.2023 r. , przy czym kwotę wolną (20 euro za każdy dzień pobytu za granicą) stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy o delegowaniu (art. 48).

Ustawa o delegowaniu zmienia w szerszym zakresie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych – w niniejszym opracowaniu skupiamy się na części dotyczącej oddelegowania. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w przepisach art. 38 ustawy o delegowaniu.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami prawa zwolnione z PIT są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, przy czym dni pobytu za granicą ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców do dni pobytu nie zalicza:

– dni urlopu wypoczynkowego,

– okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby,

– okresu korzystania z urlopu bezpłatnego

 

Kwota stanowiąca równowartość 20 euro będzie ulegała zmniejszeniu do:

  • 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin;
  • 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.

 

Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne

W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie wchodziła kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą. Dni pobytu za granicą ustala się analogicznie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.

Analogicznie jak w dotychczasowych przepisach, miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek, nie będzie mógł być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli przychód kierowcy będzie niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, wówczas podstawę wynagrodzenia stanowi przychód faktycznie uzyskany.

Analogicznie jak w PDOF, do dni pobytu za granicą nie będzie się zaliczało dni urlopu wypoczynkowego, dni choroby oraz okresu korzystania z urlopu bezpłatnego, a jeżeli okres pobytu kierowcy będzie krótszy niż 12 godzin, kwota stanowiąca równowartość 60 euro będzie ulegała zmniejszeniu do:

  • 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin
  • 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.

Przeczytaj także: Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania czasem pracy dla Twojej firmy? – Symfonia

Ponadto – w myśl nowego art. 26g pkt 2 znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców – oskładkowaniu (podobnie jak przy zwolnieniu z PIT) nie będą podlegały należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów noclegu i innych wydatków tj.:

1) kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

2) należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów:

  1. a) noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
  2. b) podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
  3. c) niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę,
  4. d) korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

 

Symfonia R2Płatnik

Przejrzysty i prosty w obsłudze program do kompleksowej obsługi zatrudnienia w firmie

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *