Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Co sprawdza inspekcja pracy? Jak się przygotować do kontroli?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

27 grudnia 2023

Każdy pracodawca, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży, może zostać poddany kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Jej celem jest sprawdzenie, czy zakład pracy działa zgodnie z obowiązującym prawem pracy i czy prawa pracowników są przestrzegane. Choć sama myśl o kontroli może wywoływać niepokój, odpowiednie przygotowanie i znajomość obszarów, które są przedmiotem zainteresowania inspektorów, może uczynić ten proces mniej stresującym. Jakie aspekty pracy sprawdza PIP? Jak się do tego przygotować?

 

Podstawowe obszary kontroli PIP

Wśród podstawowego zakresu działań sprawdzanych przez PIP wymienia się:

 • warunki pracy i BHP: inspekcja dokładnie analizuje, czy warunki pracy spełniają obowiązujące normy. Sprawdza się, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie miejsce pracy, czy są chronieni przed czynnikami szkodliwymi, a także czy mają dostęp do odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Inspektorzy weryfikują również, czy regularnie odbywają się szkolenia BHP i czy wszyscy pracownicy są do nich dopuszczani.
 • prawidłowość zatrudnienia: tutaj główny nacisk kładziony jest na formę zatrudnienia pracowników. Inspektorzy sprawdzają, czy umowy o pracę są zawierane tam, gdzie powinny być, czy nie dochodzi do sytuacji, gdy pracownik de facto pracuje na podstawie umowy o pracę, a jest zatrudniony na umowę-zlecenie czy inną formę cywilnoprawną. Ponadto kontrolowane są kwestie dotyczące okresów próbnych, terminów wypowiedzenia oraz innych elementów umowy.
 • wynagrodzenie i czas pracy: PIP sprawdza, czy pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodne z przepisami, w odpowiednich terminach i czy są oni informowani o składnikach swojego wynagrodzenia. Kontrolowane są również systemy ewidencji czasu pracy, czy nadgodziny są odpowiednio rejestrowane i wynagradzane oraz czy pracodawca przestrzega przepisów dotyczących przerw w pracy.
 • dyskryminacja i mobbing: inspektorzy zwracają uwagę na wszelkie sygnały wskazujące na nieuczciwe traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, orientację seksualną czy wyznanie. Kontrolują, czy w firmie nie dochodzi do przypadków mobbingu, oraz czy istnieją procedury pozwalające pracownikom zgłaszać takie przypadki.

 

Dokumentacja – klucz do udanej kontroli PIP

Jednym z kluczowych elementów kontroli jest weryfikacja dokumentacji. Pracodawca zawsze powinien mieć gotowe i aktualne dokumenty, takie jak:

 • umowy o pracę zatrudnionych,
 • ewidencję czasu pracy,
 • regulaminy pracy,
 • instrukcje BHP,
 • dokumentację dotyczącą szkoleń BHP.

 

Dialog z inspektorem – baza prawidłowej kontroli

Komunikacja z inspektorem jest kluczem do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Ważne jest, aby podchodzić do niego z otwartością, udostępniając wszystkie potrzebne dokumenty i odpowiadając na pytania. Otwarty dialog może pomóc uniknąć nieporozumień i nieścisłości.

Przeczytaj także: HR w małej firmie – jak go ogarnąć, od czego zacząć – Symfonia

Współpraca z działem HR i księgowością

Aby skutecznie przygotować się do kontroli, warto wcześniej skonsultować się z działem HR oraz księgowością. Te dwa działy posiadają najwięcej informacji na temat zatrudnienia, wynagrodzeń i innych aspektów, które mogą być przedmiotem zainteresowania inspektorów.

 

Poprawki po kontroli PIP

Jeśli w wyniku kontroli inspektor wyda zalecenia lub wskaże nieprawidłowości, ważne jest, aby jak najszybciej wprowadzić odpowiednie poprawki. Świadczy to o odpowiedzialności pracodawcy i szacunku wobec przepisów prawa pracy.

Symfonia R2Płatnik

Przejrzysty i prosty w obsłudze program do kompleksowej obsługi zatrudnienia w firmie

Kontrola PIP – inne ważne zagadnienia

Jeśli chodzi o kontrolę PIP, warto odpowiedzieć na inne pytania, które często nurtują przedsiębiorców:

 

 • Czy Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma prawo przeprowadzić kontrolę w każdym zakładzie pracy, i to zarówno w sytuacji, gdy kontrola jest zapowiedziana, jak i bez uprzedzenia. Większość kontroli przeprowadzanych jest bez wcześniejszego zawiadomienia pracodawcy, jednak w pewnych przypadkach, na przykład gdy kontrola ma szeroki zakres lub wymaga obecności konkretnych osób, inspekcja może poinformować o planowanej wizycie. Kontrole niezapowiedziane często mają na celu zweryfikowanie faktycznego stanu rzeczy w zakładzie pracy, np. warunków pracy, przestrzegania przepisów BHP czy prawidłowości zatrudnienia.

 

 • Jak długo trwa kontrola PIP?

Nie ma jednoznacznego standardu dotyczącego czasu trwania kontroli przeprowadzanej przez PIP. Czas trwania kontroli zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, zakres kontroli, czy też liczba ewentualnych nieprawidłowości do sprawdzenia. Kontrola może trwać kilka godzin, ale również kilka dni, a w przypadku dużych firm z rozległą strukturą – nawet kilka tygodni. Po kontroli pracodawca otrzymuje protokół z kontroli, w którym opisane są wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia inspektora.

Zgodnie z art. 55 Ustawy prawo przedsiębiorców standardowo czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym może wynosić maksymalnie:

 • mikroprzedsiębiorcy – 12 dni roboczych,
 • mali przedsiębiorcy – 18 dni roboczych,
 • średni przedsiębiorcy – 24 dni robocze,
 • pozostali przedsiębiorcy – 24 dni robocze.

 

Jak podaje jednak strona PIP od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków zapisanych w ustawie, np. gdy kontrola jest spowodowana zagrożeniem życia czy zdrowia (co może mieć miejsce, gdy w firmie nie są stosowane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

 • Jakie kary może nałożyć PIP?

W przypadku wykroczeń przeciw prawom pracowniczym, inspektor pracy posiada uprawnienia do nałożenia kary finansowej na osobę odpowiedzialną. Mandat karny, który może zostać wystawiony, oscyluje w granicach od 1.000 do 2.000 zł. W sytuacji, gdy dane wykroczenie zostanie popełnione ponownie w okresie dwóch lat od daty nałożenia poprzedniej kary, grzywna może wzrosnąć do sumy nawet 5.000 zł.

Podobnie jak w przypadku mandatów drogowych, osoba ukarana ma prawo odmówić jego przyjęcia. Wówczas jednak, inspektor pracy ma obowiązek skierowania sprawy do sądu i złożenia wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia. W takiej sytuacji, sąd może orzec o nałożeniu kary grzywny, której wysokość może sięgnąć nawet 30.000 zł. Warto też zaznaczyć, że inspektor pracy może zrezygnować z proponowania mandatu na miejscu i bezpośrednio skierować sprawę do sądu karnego, postępując z wnioskiem o nałożenie kary.

Nie ulega wątpliwości, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest ważnym elementem dbałości o prawa pracowników. Przy odpowiednim przygotowaniu nie stanowi ona większego zagrożenia dla pracodawcy i może być okazją do weryfikacji i ewentualnego doskonalenia procesów wewnętrznych firmy. Wiedza, transparentność i współpraca to klucze do pomyślnego przejścia przez kontrolę Inspekcji Pracy.

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *