Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Nowa definicja wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym – jak wpływa na zajęcia komornicze ze świadczeń chorobowych?

Urszula Holik

Urszula Holik

Długość czytania:

14 maja 2024

Od 25 marca 2024 roku obowiązuje nowa, rozszerzona definicja wynagrodzenia za pracę podlegającego potrąceniu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Swoim zakresem obejmuje ona dziś również niektóre świadczenia pieniężne przysługujące pracownikowi z ubezpieczenia społecznego. Sprawdź, jaki wpływ ma ta aktualizacja na zajęcia komornicze ze świadczeń chorobowych.

Nowa definicja wynagrodzenia – najważniejsze zmiany w przepisach

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadziła wiele zmian w dotychczasowych przepisach. Wśród nich duże zainteresowanie budzą te, dotyczące pojęcia, jakim jest wynagrodzenie za pracę. Od 25 marca 2024 roku termin ten oznacza: wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu otrzymuje on okresowe świadczenia pieniężne, w tym […] z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zapis, który widniej obecnie w art. 1a pkt 17 przywołanej wyżej ustawy różni się od obowiązujących wcześniej regulacji. Jeszcze do niedawna zajęciu komorniczemu mogło podlegać bowiem: wynagrodzenie oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne.

Przeczytaj również: Jak przygotować regulamin wynagradzania

Zmiana definicji wynagrodzenia a zajęcia komornicze ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym niesie ze sobą istotne konsekwencje. Zgodnie z jej aktualnymi zapisami za wynagrodzenie uznaje się również zasiłki z ubezpieczenia społecznego, wypłacane w przypadku choroby lub macierzyństwa. Oznacza to, że lista środków finansowych mogących podlegać zajęciu komorniczemu została rozszerzona. Znowelizowane przepisy przewidują ponadto, że świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego podlegają egzekucji w takim zakresie, jaki określają przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcie wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy ma odbywać się natomiast na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Pracy.

Jak nowe przepisy wpłyną na przebieg egzekucji administracyjnej?

Głównym celem zmian było usprawnienie procesu egzekucji. Od 25 marca 2024 r. organy prowadzące postępowanie mogą wystawić jedno zajęcie komornicze, obejmujące swoim zakresem wynagrodzenie za pracę i zasiłki. Na nowej procedurze mają zyskać także pracodawcy. Dzięki zmianom będą oni obsługiwać tylko jedno zajęcie zamiast dwóch odrębnych. To z kolei powinno przyspieszyć dokonywanie przelewu środków oraz wymianę informacji z organem egzekucyjnym, np. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Według ustawodawcy znowelizowane przepisy pozwolą również na obniżenie kosztów egzekucji.

Symfonia ERP Kadry i Płace

Program zawsze zgodny z przepisami prawa!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: