Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak krok po kroku przygotować firmę do PPK

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

11 grudnia 2019

Instrukcja dla pracodawcy zatrudniającego do 50 pracowników.

 

Krok 1. Weryfikacja obowiązku tworzenia PPK

Sprawdzenie wielkości

Zanim przystąpi się do tworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK) należy upewnić się, czy istnieje obo­wiązek utworzenia PPK oraz kiedy należy to zrobić. Zasadą jest, że o terminie powstania obowiązku podejmo­wania działań w zakresie PPK decyduje liczba osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym (pra­codawcy). Jeśli na dzień 30 czerwca 2019 roku pracodawca zatrudnia co najmniej 50 osób zatrudnionych, to od dnia 1 stycznia 2020 roku znajdują zastosowanie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jeśli pracodawca zatrudnia mniejszą liczbę osób, to two­rzenie PPK czeka go w późniejszym terminie.

Identyfikacja osób zatrudnionych

Osoby zatrudnione w rozumieniu przepisów ustawy o PPK to:

  • pracownicy bez względu na rodzaj umowy o pracę, za wyjątkiem pracowników młodocianych,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
  • członkowie rad nadzorczych,
  • zleceniobiorcy oraz wykonujący podobne umowy (ale nie wszyscy).

Warunkiem, aby dana umowa stanowiła umowę z osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK jest, aby stanowiła ona podstawę do obowiązkowego nalicza­nia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Konsekwencje rozpoczęcia stosowania przepisów 

Rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK oznacza dla pracodawcy:

  • możliwość zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,
  • możliwość rozpoczęcia naliczania wpłat do PPK (po za­warciu umowy o prowadzenie PPK),
  • powstanie obowiązków informacyjnych w stosunku do osób zatrudnionych,
  • a dla osób zatrudnionych możliwość składania wnio­sków o rezygnację z wpłat do PPK.

Krok 2. Budżet i harmonogram

Obliczenie budżetu

Prowadzenie PPK niewątpliwie wiążę się ze zwiększeniem kosztów pracodawcy. Są to zarówno koszty jednorazowe wdrożenia PPK, jak też długoterminowe koszty związane z prowadzeniem planu. W związku z powyższym, praco­dawca powinien odpowiednio przygotować się i zaplanować budżet nie tylko obejmujący kwoty wpłat do PPK, ale także wydatki związane na przykład z dostoso­waniem systemu kadrowo-płacowego, czy komunikacją w ramach PPK. Należy pamiętać, że inaczej może wyglą­dać struktura kosztów związanych z uruchomieniem PPK, od kosztów związanych z jego późniejszym codziennym funkcjonowaniem.

Ramowy harmonogram wdrożenia PPK 

Przepisy ustawy o PPK określają ramowe terminy działań podejmowanych przez pracodawcę w ramach PPK. Warto jest rozpisać poszczególne działania na osi czasu, przygo­towując szczegółowy harmonogram wdrożenia PPK.

Krok 3. Reprezentacja osób zatrudnionych

Rola reprezentacji osób zatrudnionych 

W przypadku PPK ustawodawca przewidział ograniczoną rolę reprezentacji osób zatrudnionych. W praktyce wyraża się ona przede wszystkim w ciążącym na pracodawcy obowiązku konsultacji z tą reprezentacją zamiaru zawar­cia umowy o zarządzanie PPK z daną instytucją finansową oraz możliwości uregulowania w aktach zakładowego prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania) dodatko­wych wpłat pracodawcy. Natomiast reprezentacja osób zatrudnionych nie posiada żadnej możliwości zablokowa­nia pracodawcy czy to w zakresie terminowego tworzenia PPK, czy to sprzeciwienia się podjętej przez pracodawcę decyzji w zakresie wyboru danej instytucji finansowej. Zawarte w treści art. 7 ust. 3 ustawy o PPK sformułowanie „w porozumieniu” należy czytać jako „w konsultacji”.

Identyfikacja reprezentacji osób zatrudnionych 

Wskazane w treści przepisów ustawy o PPK obowiązki konsultacyjne w stosunku do reprezentacji osób zatrudnio­nych spoczywają na wszystkich pracodawcach, bez względu na to czy działają u nich związki zawodowe, czy takich związków nie ma.

HR na Szpilkach - Debata Ekspercka - PPK w pytaniach i odpowiedziach

Sposób wyłonienia niezwiązkowej reprezentacji osób zatrudnionych 

Jeśli w danym podmiocie nie działają związki zawodowe, to obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy jest do­prowadzenie do wyłonienia takiej reprezentacji „w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym”. W prakty­ce oznacza to, że możliwa jest każda zgodna z prawem forma działania, która doprowadzi do powstania takiej re­prezentacji. Powyższe może na przykład przybrać formę: przeprowadzenia bezpośrednich wyborów, zorganizowa­nia ankiety internetowej, uzyskania zgody pracowników na wyposażenie w uprawnienia reprezentacji pracowników do PPK innego, już istniejącego u pracodawcy gremium, np. rady pracowników, komisji socjalnej czy innego przedstawicielstwa.

Współdziałanie z reprezentacją osób zatrudnionych 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest współdziałanie z reprezentacją osób zatrudnionych w zakresie wyboru in­stytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK. Najlepszym materialnym dowodem takiego współdziała­nia powinno być pisemne porozumienie w sprawie wyboru określonej instytucji finansowej. Nie jest jednak obowiąz­kowe zawarcie takiego dokumentu.

Pobierz darmową checklistę niezbędnych działań na tym etapie wdrażania PPK:

POBIERZ CHECKLISTĘ

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik